Spor Elemanları Şubesi

 1-     Federasyonlar, İl Müdürlükleri, sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, antrenör, spor monitörü, spor yöneticisi ve diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması ile ilgi kurs, seminer, panel, konferans, sempozyum gibi spor eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

2-      Yurtiçi ve yurt dışından alınmış olan antrenör ve spor masörü belgelerinin denklik işlemlerinin yapmak,

3-      Antrenör Eğitim Yönetmeliği, Spor Masörlüğü Yönetmeliği ve Spor Kondisyonerliği yönergesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

4-       Şube Müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

5-     Şube müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

6-      Şube müdürlüğünün görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, vb. mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

7-       Gerçekleştirme görevlisi olarak gerekli iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

8-        Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,