SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUK YÖNERGESİ

 

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Spor Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Birimlerinden Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı görevlerinin adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için görev, yetki ve her kademedeki personelin sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin temel ilke ve esasları belirlemektir.


Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki sorumlulukları ile Daire Başkanlığı personelinin çalışmalarında uyacakları usul ve esasları kapsar.


Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 4 üncü maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 7’nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;

a)Genel Müdürlük Spor Genel Müdürlüğü’nü,

b)Genel Müdür : Spor Genel Müdürü’nü,

c)Daire Başkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı’nı,

d)Daire Başkanı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanı’nı,

e)Şube Müdürü : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı’nda görevli şube müdürlerini,

f)Sportif Eğitim Uzmanı :Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı’nda görevli sportif eğitim uzmanlarını,

g)Şef :Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı’nda görevli şefleri,

h)Spor Uzmanı: Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı’nda görevli spor uzmanlarını,

ı)Sekreter: Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı’nda görevli sekreteri,

i)Memur : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı’nda görevli memurları,

j)Bilgisayar İşletmeni: Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı’nda görevli bilgisayar işletmenlerini,

k)Daktilograf: Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı’nda görevli daktilografları,

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının Görevleri

Madde 5- Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)      Genel Müdürlüğün spor eğitimi ile ilgili hizmet ve faaliyetlerini yürütmek,

b)      Genel Müdürlük bünyesinde bulunan spor federasyonları ile futbol hariç olmak üzere talepleri halinde, özerk federasyonların spor eğitimi faaliyetlerini koordinasyon ve işbirliği içerisinde planlamak, programlamak ve yürütmek,

c)      Spor Yöneticisi, antrenör,  spor masörü ve diğer spor elemanlarını yetiştirmek, sayılarını arttırmak ve bu elemanların gelişimini sağlamak,

d)     Spor eğitimi faaliyetlerini günün şartlarına uygun hale getirmek,

e)      Sporcu eğitim merkezlerinin kurulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,

f)       Sporcu eğitim merkezleri  hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili il müdürlüğü ve federasyonlarla işbirliği yapmak,

g)      Sporla ilgili eğitim amaçlı yayınlar çıkartmak, satın almak ve dağıtımını yapmak,

h)      Spor Eğitimi hizmetlerinin yürütülmesinde Spor Federasyonları, Üniversiteler ve sporla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşların spor eğitimi faaliyetlerine yardımcı olmak,

i)        Uluslar arası spor kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, spor eğitim hizmetlerinin geliştirmek,

j)        İl spor merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak,

k)      Olimpik Sporcu Yetiştirme Merkezleri açılması ve işleyişi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

l)        Yeni spor eğitim projeleri hazırlamak ve uygulamaya koymak,

m)    Spor eğitim faaliyetleri ile ilgili bütçeyi hazırlamak,

n)      Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

 

 

 

 

 

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının Teşkilatlanması

Madde 6- Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı aşağıdaki şekilde teşkilatlanmıştır.

1- Program Hazırlama ve Geliştirme Şubesi,

2- Spor Elemanları Eğitimi Şubesi,

3- Sportif Eğitim Merkezleri Şubesi,

4- Sportif Eğitim Koordinasyon Şubesi,

 

 

 

 

 

 

Şubelerin Görevleri

Madde 7- Şubelerin görevleri şunlardır.

a- Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü

1)Başkanlık personelinin özlük haklarına ilişkin hizmetleri yürütmek,

2)Başkanlığın demirbaş ve malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

3)Başkanlığın yıllık bütçesini hazırlamak,

4)Spor eğitimi ile ilgili genel plan ve program hazırlamak,

5)Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi içerikli ve spora ilgiyi artırıcı kitap, CD, DVD, videobant ve benzeri yayınlar hazırlamak, satın almak, bastırmak, ilgili kişi ve kuruluşlara dağıtımını yapmak,

6)Dış kaynaklı yayınları tercüme ettirmek ve bastırmak,

7)Spor alanında ihtiyaç duyulan seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerle ilgili dokümanları tanzim etmek,

8)Yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği yaparak halkı eğitici ve spora özendirici programlar hazırlanmasını sağlamak,

9)Genel Müdürlüğe ait kütüphaneyi düzenlemek ve isteklilerin kullanımına hazır hale getirmek,

10)Başkanca verilen diğer görevleri yapmak,


b
- Spor Elemanları Eğitimi Şubesi Müdürlüğü

1)Federasyonlar, İl Müdürlükleri, sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, spor eğitimi planı dahilinde antrenör, spor monitörü, spor yöneticisi ve diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması ile ilgi kurs, seminer, panel, konferans, sempozyum gibi spor eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

2)Antrenör, spor masörü  ve diğer spor elemanları ile ilgili istatistiki çalışmaları yapmak,

3)Yurtiçi ve yurt dışından alınmış olan antrenör ve spor masörü belgelerinin denklik işlemlerinin yapmak,

4)Başkanca verilen görevleri yapmak,

 

 

 

c- Sporcu Eğitim Merkezleri Şubesi Müdürlüğü

1)Sporcu eğitim merkezleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

2) Olimpik Sporcu Yetiştirme Merkezleri açılması ve işleyişi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3)Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak,


d
- Sportif Eğitim Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü

1)İl spor merkezleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

2)Spor kulüplerine yönelik seminerler düzenlemek,

3)Öncelikli spor dallarıyla ile ilgili hizmetleri yürütmek,

4)Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak,

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8-Personelin görevleri şunlardır.

a)Daire Başkanının görev yetki ve sorumlulukları;

1)Temsil; Gerekli durumlarda yurt içinde ve yurt dışında, Genel Müdürlük politikası çerçevesinde birimini temsil etmek, görüş ve önerilerini bildirir.

2)Spor Genel Müdürlüğü Sicil Amirliği Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esasları çerçevesinde sicil  amiri sıfatı ile birimi mensuplarının sicil raporlarını doldurmak,

3-Geçici olarak görevi başından ayrıldığı zaman veya katılma imkanı bulamadığı toplantı ve görüşmelerde kendisini temsil edecek vekilini belirlemek, mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağlı bulunduğu Amirin Onayını almak,

4- Program ve Bütçe Hazırlığı; Kendisine bağlı şubelerin hazırladıkları yıllık faaliyet programı ile bütçe tasarısı tekliflerini incelemek, gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve bağlı bulunduğu amire sunmak,

5-Faaliyet Programının Uygulanması ve İzlenmesi; Şubelerin faaliyet programına göre yapacakları çalışmaların eksiksiz ve aksatılmadan yürütülmesi için önlemler almak, gerekli koordinasyonu sağlamak ve uygulamaları izlemek,

6- İş Dağıtımı; Yazılı veya sözlü olarak kendisine intikal eden işlerin ilgili Şubelere dağıtımını yapmak sonuçlandırılmasını sağlamak,

7- Koordinasyon; Şubeler ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

8- Yönetim ve İşlemlerim Geliştirilmesi; Şubelerce hazırlanan çalışma yöntemlerini incelemek, gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

9- Şubelerden çıkacak yazıları ilgili mevzuat esaslarına uygun olarak parafe veya imza etmek,

10)Personelde bulunması gereken nitelikleri belirlemek, personelin üst kademe görevler için yetişmeleri yönünde önlemler almak,  değişiklik tekliflerini Genel Müdürlük Makamına sunar,

11) Personel İşleri; izin, ödül, disiplin gibi işlemleri ilgili daire başkanlığına bildirmek,

12) Danışmanlık; Bağlı olduğu  Amire biriminin hizmet alanlarında danışmanlık görevini yerine getirmek,

13) Bilgi Verme; Görevin yapılışında ve sonuçlandırılmasında Amire bilgi vermek,

14) Görev Verme; Daire Başkanlığı görev alanına giren veya daire başkanlığını dolaylı ilgilendiren konularda kendisine bağlı alt kademeleri ve personeli görevlendirmek,

15)Çeşitli Mevzuat ve bu Yönetmelikle kendisine verilen görevler ile Genel Müdürlük Makamı tarafından verilerin benzeri görevleri zamanında ve eksiksiz yapmaktan sorumludur.

 

 

 

 

 


b
- Şube Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

1- Sorumluluğuna verilen ünitenin çalışma programını hazırlamak, Amirin Olurunu almak ve uygulamak,
2- Personel arasında görev bölümü yapmak,  işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve denetlemek,
3- Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak,

4- Personelin yetiştirilmesi için gerekli önerileri Amirine sunmak,

5- Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek, paraf ve imza etmek,

6- Spor Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği ve diğer mevzuata göre, sicil amirliği görevinin gereklerini yerine getirmek,
7- Şubesinde mevcut, araç, gereç, her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlar,  şube çalışmaları ile ilgili olarak verilecek diğer işleri yapmak  ve ilgili şubelerle koordinasyonu sağlamak,

8- Şube hizmetleri ile ilgili olarak yıl sonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istenildiğinde istatistiki verilerin düzenlenmesini sağlamak,

9- Şubenin hizmet alanına giren konularda hizmet planlaması ve programına ilişkin önerilerin geliştirilmesi yönünde çalışma yapmak,

10- Şube personelinin izin, hastalık, devam vb. gibi konuları ile ilgili denetimleri yapmak,

11- Birimin kırtasiye ve demirbaş eşyalarının bakımı ve korunması ile ilgili önlemler almak,

12- Hizmetlerle ilgili gizliliği olan yazılar ve işlemler konusunda mevzuata uygun önlemlerin alınmasını sağlamak,

13-Çeşitli mevzuat ve bu Yönetmelikle kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,

14-Daire Başkanına karşı sorumlu olmak,

 

 

 


c- Sportif Eğitim Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları

1-Başkanlığın görev ve talimatları dahilinde spor eğitimine ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli plan ve  programlar hazırlayarak  Daire Başkanına sunmak,

2- Spor branşlarının herhangi bir konusunda uzmanlaşmak ve bu alanda yeni projeler üretmek,

3- Spor eğitimine ilişkin ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek,

4- Şube Müdürlükleri ile hizmetin önem ve gereğine göre koordinasyon ve işbirliği yapmak,

5-Görev alanına giren konularda periyodik raporlar ve yeni hizmetlerin başlatılması için teklifler hazırlamak ve ön çalışma yapmak,

6-Görevlendirildiği araştırma ve çalışmaların uygulanmasını izlemek ve çıkabilecek olumsuzluklar karşısında gerekli tedbirleri almak ve sonuçlanmasını sağlamak,

7-Çeşitli mevzuat ve bu Yönetmelikle kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,

8-Daire Başkanına karşı sorumlu olmak.

 
d- Şef’in Görev Yetki ve Sorumlulukları

1-Şubesinde memurlar tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları, içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

2-Standart dosya planına göre birimi ile ilgili incelemeleri yaparak gerekli önlemleri almak,

3- Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırmak ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak,

4- İşlemi bitmemiş evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,

5- Gelen ve giden evrakın, kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak,

6- Şubesinde bulunan memurları hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak,

7- Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemler almak,

8- Birimdeki memurların devamı ve çalışmaları izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,

9-Görevi ile ilgili evrak demirbaş, eşya ve her çeşit malzemenin düzen, temizlik ve bakımının yapılmasını sağlamak, araç gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurmak,

10- Birimi ilgilendiren konularda çeşitli mevzuat ve bu Yönetmelikle kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,

11-Şube Müdürüne karşı sorumlu olmak,

 

e-Spor Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları

1-Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak işgücü, zaman ve maddi tasarruf sağlayacak şekilde yerine getirmek,

2-Görevli olduğu şubede işbölümü esaslarına göre verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

3-Spor eğitimine ilişkin gelişmeleri takip etmek,

4-Spor branşlarında yeni projeler üretmek,

5-Şubeler arasında hizmetin önem ve gereğine göre koordinasyon ve işbirliği yapmak,

6-Görevi ile ilgili evrak, demirbaş, eşya ve her çeşit malzemenin düzenli, temiz ve bakımlı olmasını sağlamak,

7-Birimini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek görevleri yapmak,

8-Çeşitli mevzuat ve bu Yönetmelikle kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,

9-Şube Müdürüne karşı sorumlu olmak,

 


e- Memurun Görev  ve Sorumlulukları

1- Görevli olduğu şubede iş bölümü esaslarına göre gerekli işlemleri yapmak,

2- Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak işgücü, zaman ve tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek,

3- Yazışmaları seyrini izleyerek işlerin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak,

4- Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışmak ve mevzuat hükümlerine göre işlemleri yerine getirir,

5-Birimin form, kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını belirleyerek ilgililere bildirmek ve alacağı talimata göre gerekli işlemleri yapmak,

6- Evraka ilişkin işlemleri yapmak, imzadan çıkışına kadar izlemek ve sevke hazır duruma getirmek,

7- Göreviyle ilgili evrak, demirbaş eşya, ve her çeşit malzemenin düzen, temizlik ve bakımının yapılmasını sağlamak, araç gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurmak,

8-İş yoğunluğu fazla olan şubelere amirin belirleyeceği esaslara göre yardımcı olmak,

9-Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak,

10-Çeşitli mevzuat ve bu Yönetmelikle kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,

11-Şefe karşı sorumlu olmak,

 

g- Sekreterin Görev ve Sorumlulukları

1-Bağlı bulunduğu amir ve amirleriyle görüşme isteminde bulunan kişi veya grupların randevularını düzenlemek,

2-Telefon görüşmelerini düzenli biçimde yürütmek, telefon ve randevularla ilgili notlar tutmak ve ilgili amirlerine iletmek,

3-Amirleri tarafından yazılı veya sözlü olarak verilen talimatları ilgili birim veya kişilere iletmek,

4- İmzalanan veya havale edilen evrak ve dosyaları zamanında ilgili Şubelere göndermek,

5-Sekreterlik bürosu ve amirine ait odalardaki demirbaş eşya ve her çeşit malzemenin düzen, temizlik ve bakımının yapılmasını sağlamak, araç-gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurmak,

6-Büroda yürütülen hizmetler ile bilgi sahibi olduğu iş ve işlemlerden gizliliği olanların korunması ile ilgili önlemleri almak, tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

7-Bu Yönetmelikle kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,

9-Daire Başkanına karşı sorumlu olmak,

 

 


h- Bilgisayar İşletmeni ve Daktilografların Görev ve Sorumlulukları

1- Kendisine verilen yazıları yazışma kuralları ve amirlerinin talimatlarına uygun olarak zamanında yazmak,

2-Araç ve gereçlerin her an hizmete hazır bir şekilde bulunmasını sağlamak, tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
3- Kendisine verilen yazıları sorumluluk bilinci ile yazmak ve yazdığı yazıları kontrol ettikten sonra müsvettesi ile birlikte amirlerine iade etmek ve yazılan yazılar hakkında başka kimseye bilgi vermemek,

4- Yazışma işlemlerini zamanında mevzuatlara ve amirlerinin talimatlarına uygun olarak yapmak,

5-Çeşitli mevzuat ve bu Yönetmelikle kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,

6-Şefe karşı sorumlu olmak,

 
Yürürlük

   Madde 10- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gider.


   Yürütme
   Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.