İl Spor Merkezleri Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

 

            Amaç

            MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı yaratmak ve toplumda spor kültürü oluşturmaktır.

 

Kapsam 

            MADDE 2-(1) Bu Yönerge, 05-18 yaş grubundaki spor eğitim faaliyetlerinin içinde bulunan çocuklar, gençler, engelli vatandaşlar ile eğitim programında görev alacak spor eğitimcilerini, personelini ve eğitim programlarına  ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE   4-(1) Bu Yönergede adı geçen;

       a) Antrenör: İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten veya ilgili bağımsız spor federasyonlarından belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslar arası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine haiz olan kişiyi,

           b) Daire Başkanlığı: Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

          c) Eğitici ve çalıştırıcı: Antrenör, beden eğitimi öğretmeni ve spor liderini,

        ç) Organizasyon ve Düzenleme Kurulu: Gençlik hizmetleri ve spor il ve ilçe müdürlüklerinde il spor merkezlerinin duyuru, katılım şartları, spor dallarının belirlenmesi, görev alacak elemanların tespiti, spor eğitim programlarının hazırlanması ve denetlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi, disiplin işleri ile açılış ve kapanış faaliyetlerini düzenleyen en az  7 kişiden oluşan kurulu,

         d) Federasyon:  Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki spor federasyonları ile bağımsız spor federasyonlarını,

          e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

          f)  İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

          g) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

    ğ) Spor Lideri: İlgili spor dalında yeterli antrenör bulunmaması halinde üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veya yüksekokullarından mezun olup ilgili spor dalında eğitim gördüğünü belgeleyenler ile milli sporcu olan kişileri,

        h) Teknik Kurul: Gençlik hizmetleri ve spor il ve ilçe müdürlüklerinde her spor dalıyla ilgili açılacak il spor merkezlerinde spor eğitim, yönetim ve öğretim elemanlarından oluşturulan kurulu,

         ı) Üniversiteler: Beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarını,

 ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Organizasyon ve Düzenleme Kurulu

 

            Kurulun Oluşumu ve Görevleri

MADDE 5-(1)  İl merkezlerinde Kurul aşağıdaki kişilerden teşekkül eder:

            a) Başkan: İl müdürü,

            b) Üye: İl müdürlüğü spordan sorumlu şube müdürü,

 c) Üye: İl milli eğitim müdürlüğü spordan sorumlu şube müdürü,

            ç) Üye: İl müdürü tarafından tespit edilecek beden eğitimi öğretmeni veya spordan sorumlu bir yetkili,

            d) Üye: Belediye başkanlığınca görevlendirilecek bir spor temsilcisi,

            e) Üye: İl müdürlüğü doktoru, yoksa il sağlık müdürlüğünün görevlendireceği bir doktor,

            f) Üye: İl müdürü tarafından tespit edilen sportif eğitim uzmanı, spor uzmanı,  kadrolu veya sözleşmeli antrenörlerden bir kişi.

 

(2) İlçelerde Kurul aşağıdaki kişilerden teşekkül eder:

                      a) Başkan: İlçe müdürü,

                                b) Üye: İlçe milli eğitim müdürü veya görevlendireceği beden eğitimi öğretmeni,

                                c) Üye: Belediye başkanlığınca görevlendirilecek bir  spor temsilcisi,

           ç) Üye: İlçe sağlık müdürlüğünce görevlendirecek bir doktor,

           d) Üye: Kadrolu veya sözleşmeli antrenör, yoksa fahri antrenör.

 

(3) İl spor merkezleri, Kurulun sevk ve idaresinde yürütülür. Kurulun başkanı İl müdürüdür. İl müdürünün bulunmadığı zamanlarda spordan sorumlu şube müdürü başkanlık eder. Her yıl Mayıs ayından başlamak üzere iki ayda bir toplanır. Gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır,

 

(4) İlçe Kurulu, il müdürlüğünden gönderilen talimatlar doğrultusunda çalışmalar yaparak iki ayda bir toplanarak faaliyetlerini rapor halinde il müdürlüğüne sunar. Gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

 

(5) Kurulun görevleri;

            a) Spor eğitimi faaliyetlerine katılacak kişilerin kayıt işlemlerine ilişkin esasları belirlemek,

            b)  Spor eğitim faaliyetleri ve programlarının hazırlanmasını sağlamak,

           c)   Organizasyonda görev alacak elemanları tespit etmek,

 ç)   Çalışmaları ve uygulanan spor eğitim programlarını denetlemek,

 d)   Çalışmalarda başarılı olan eğitici ve sporculardan ödüllendirilecekleri tespit etmek,

 e)   İl spor merkezlerinin disiplin işlerini yürütmek,

            f)  Açılış ve kapanış seremonilerini, spor merkezlerinin önem ve anlamına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak,

           g) Genel Müdürlüğün kuruluş yıl dönümünde ilgili spor branşlarında yarışmalar düzenleyerek şenlik havasında geçmesini sağlamak,

        ğ)  İl  spor  merkezlerinin   faaliyet    dönemlerinde   sporcuların    yeteneklerini sergileyebilmek ve yarışma deneyimini kazandırabilmek amacıyla spor organizasyonları düzenlemek.

 

Teknik Kurul

            MADDE 6-(1) Her spor dalı için bir Kurul oluşturulur. Bu Kurul aşağıdaki üyelerden teşekkül eder:

          a)  Başkan: İl müdürlüğü spordan sorumlu şube müdürü,

          b)  Üye: İl müdürünün seçeceği ilgili spor dalından bir teknik üye,

          c)  Üye: İlgili spor dalı temsilcisi,

          ç) Üye: İlgili spor dalı eğiticileri arasından Organizasyon ve Düzenleme Kurulunca seçilen bir üye,

          d) Üye: İl müdürlüğünce tespit edilecek sportif eğitim uzmanı veya spor uzmanı.

 

         (2) Kurul; Organizasyon ve Düzenleme Kurulu’nun görev tebliğ etmesinden sonra ayda bir kez toplanır. Ancak başkanın çağrısı üzerine ayrıca olağanüstü toplantılar yapılabilir.

                                   

(3) Kurul,  Organizasyon ve Düzenleme Kurulunun denetiminde aşağıdaki görevleri yapar: 

            a) Antrenörlerce spor eğitimi programlarının hazırlanmasını sağlamak,

            b) Programların günlük, haftalık ve dönemler itibarıyla uygulanmasını ve spor dalı il temsilciliğinde dosyalanmasını sağlamak,

    c) Sporcuların değerlendirme formlarını inceleyerek başarı ve başarısızlık durumlarına göre Organizasyon ve Düzenleme Kuruluna öneriler sunmak,

          ç) Disiplin işleri ile ilgili konuları disiplin kuruluna havale etmek,

          d) Özel yeteneğe sahip sporcuları temel eğitim programlarına almak, program düzenlemek ve uygulamak,

          e) Yetenekli sporcuları kulüplere, sporcu eğitim merkezlerine ve ilgili federasyona bildirmek,

 

Duyuru 

            MADDE 7-(1) İl spor merkezlerinin uygulamaları il ve ilçe müdürlüklerinin kuracağı koordinasyon ve iş birliği içinde mahallin özellikleri dikkate alınarak kamu, özel kurum ve kuruluşları ile görsel ve yazılı basın aracılıyla duyurulur.

 

  Başvuru ve İstenilecek Belgeler

            MADDE   8-(1) Kayıtlara Mayıs ayının üçüncü haftasının ilk günü başlanır ve bütün yıl boyunca belli periyotlarda devam edilir.

           

(2) İl ve ilçe müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler istenir: 

a)      İl müdürlüklerince düzenlenecek matbu formlar (Ek-1örnek),

b)      T.C. kimlik numarası beyanı,

c)      Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan.

 

Üye 

MADDE 9-(1) İl spor merkezlerine 05-18 yaş grubuna mensup çocuklar,  gençler ve engelli vatandaşlar  başvururlar. Ancak yeterli katılım olmadığı takdirde diğer yaş gruplarının başvuruları değerlendirilebilir.                   

 

(2) İl spor merkezleri katılımcılarına tanıtıcı, spor kartı verilir. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.

 

 

İl Spor Merkezlerinde Açılacak Spor Branşları

            MADDE 10-(1) İl spor merkezleri;  Organizasyon ve Düzenleme Kurulunca ilin spor tesisleri,  iklim şartları, antrenör, eğitici ve çalıştırıcı, beden eğitimi öğretmeni ve öncelikli spor dalları ile spora başlama yaşı gibi durumlar da esas alınarak tespit edilen branşlarda açılır.

           

Açılış

            MADDE   11-(1) İl spor merkezlerinin açılış seremonisi Genel Müdürlüğün kuruluş yıldönümü olan 29 Haziran günü yapılır.

 

            Uygulama Yerleri

MADDE 12-(1) İl spor merkezleri faaliyetleri;

a) İl müdürlükleri bünyesinde bulunan spor tesislerinde,

b) Eğitim ve öğretim kurumlarının spor tesislerinde,

c) Kamu kurumları ve özel kuruluşlara ait spor tesislerinde,

ç) Semt sahaları ve oyun alanlarında,

d) Spor faaliyetlerinin yapılmasına uygun açık alanlarda yapılır.

 

Faaliyetin Süresi 

            MADDE  13-(1) Spor eğitiminin; spor dallarının özellikleri, ilin çevre ve iklim şartları dikkate alınarak yıl boyunca sürdürülmesi esastır. Gerektiğinde spor eğitim çalışmaları mesai saati bitiminden itibaren de yapılır. Çalışma süreleri, spor eğitim programları, sporcu sayıları, çalışma alanları ve Teknik Kurulun görüşleri dikkate alınarak Organizasyon ve Düzenleme Kurulu tarafından tespit edilir.

 

            Spor Dalı Teşkili ve Çalışma Grupları 

MADDE 14-(1) Spor dalı teşkili yapılırken aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulur:

a) Çalışma alanı ve tesisleri,

b) Yörenin spor özellikleri,

c) Eğitici ve çalıştırıcı durumu,

ç) Başvuran sporcu sayıları.

 

(2) Bir spor dalında eğitim programı düzenleyebilmek için ferdi branşlarda en az 5, takım sporlarında en az 10 sporcunun müracaat etmesi gerekir.

 

(3) Çalışma gruplarının düzenlenmesi, ilgili spor dalının özelliklerine göre yapılır. Aynı spor dalında başvurunun çok olması halinde başka gruplar oluşturulur.

 

(4) Sporcu sayısında grup oluşturmak için ferdi sporlarda en az 5, takım sporlarında ise en az 10 olmak kaydıyla, ikinci grup için ferdi sporlarda en az 15, takım sporlarında en az 30, üçüncü grubun oluşturulabilmesi için ferdi sporlarda en az 25, takım sporlarında ise en az 50 sporcu bulunması gerekmektedir.

 

Eğitici ve Çalıştırıcılar 

MADDE 15-(1) İl spor merkezleri eğitici kadroları aşağıdaki kişilerden oluşur:  

a) Kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı veya fahri antrenörler,

b) Sözleşmeli spor uzmanları,

c) Beden eğitimi öğretmenleri,

ç) Spor liderleri.

 

(2) Eğitici ve çalıştırıcılar Organizasyon ve Düzenleme Kurulunca tespit edilir. Valilik onayından sonra kesinlik kazanır.

 

 

Mali Konular 

MADDE  16-(1) İl spor merkezlerinin mali harcamaları için gerekli kaynak il müdürlükleri bütçesinin yanı sıra kayıt ücretleri, sponsor desteği, yardım ve bağışlardan karşılanır.

 

Kayıt Ücretleri 

MADDE  17-(1) İl spor merkezlerine kayıt yaptıranlara spor dallarına göre her yıl il müdürlüklerince belirlenen kayıt ücreti alınır. Ancak, il müdürlükleri ekonomik şartları uygun olmayan çocuk, genç, şehit ve gazi çocukları, engelliler ile tabii afetlere maruz kalan illerimiz ile kalkınmada 1. derece öncelikli illerde ücret almadan kayıt yapabilirler.

 

Eğitici ve Çalıştırıcılara Ödenecek Ücretler 

MADDE 18-(1) İl spor merkezlerinde görevlendirilecek kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı ve fahri antrenörler ile spor liderlerine, ilgili çalışma mevzuatları esas alınarak haftalık mesai saatleri dışında yapacakları çalışmalar karşılığı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” esaslarına göre ücret ödemesi yapılır. 

 

(2) Çalıştırıcılara  aynı grupla günde 2, haftada en fazla 8 saat çalışma ücreti ödenir. Ayrı grupla  yapacağı çalışmalar için ayrı ücret ödenir. Ancak  bir çalıştırıcı ihtiyaç olması halinde ayrı ayrı olmak kaydıyla en fazla 3 grup çalıştırabilir.

 

            Disiplin Kurulu ve Uygulanacak Yaptırımlar           

            MADDE 19-(1) İl spor merkezlerinin İl Disiplin Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

            a) Başkan: İl müdürlüğü spordan sorumlu şube müdürü,

            b) Üye: İl müdürü tarafından seçilmiş eğitici ve öğreticilerinden bir kişi,

            c) Üye: İlgili spor branşı il temsilcisi.

 

(2) İl spor merkezlerinin disiplin işlerini İl Disiplin Kurulu yürütür. İlçede meydana gelecek disiplin olayları İl Disiplin Kuruluna havale edilir.               

            a) Disiplin Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde Kurul başkanının iki oy hakkı vardır.       

            b) Disiplin Kurulu kararları il müdürünün onayından sonra kesinlik kazanır.

           

            (3) Disiplin Kuruluna sevkini gerektiren haller; 

            a) Devlet malına zarar vermek,

            b) Yüz kızartıcı suç işlemek,

            c) Çalışmaları engelleyici, huzur bozucu ve benzeri davranışlarda bulunmak,

            ç) Çalışmalara geç kalma ve devamsızlığı alışkanlık haline getirmek.

     

            (4) Disiplin Kurulunda sporculara verilecek cezalar; 

            a) Sözlü uyarma,

            b) Yazılı uyarma,

            c) İl spor merkezinden geçici olarak uzaklaştırma,

            ç) Üyelikten çıkartmak.

           

(5) Ceza alan sporcular hakkında velilere bilgi verilir.

 

 

 Defterler

MADDE 20-(1) İl spor merkezi faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek için aşağıdaki defterler düzenlenir:

a) Sporcu kayıt defteri,

b) Karar defteri.

Denetim

MADDE 21-(1) İl spor merkezlerinin faaliyetleri il müdürlüğünce yerinde denetlenir. Ayrıca, gerekli görüldüğü hallerde Genel Müdürlük onayı doğrultusunda ilgili birimlerce denetlenebilir.

 

(2) Kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile spor kulüplerinin, spor okulları ve benzeri adlarla açtıkları spor merkezlerinin il müdürlüğünce yapılan denetimleri sonucu, amacı dışında faaliyet sürdürdükleri tespit edilenler valilik onayı ile faaliyetlerden men edilir.

 

Federasyonlar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Spor Kulüpleri İle Koordinasyon

            MADDE 22-(1) Federasyon ve spor kulüpleri ile etkin bir koordinasyon sağlanabilmesi için; 

            a) Organizasyon ve Düzenleme Kurulunca gelecek vadeden yetenekli sporcular ilgili kulüplere ve federasyonlara bildirilir,

            b) Öncelikli spor dalı olan branşlarda  ilgili federasyonla  koordine kurulup, yapılan etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgi verilerek federasyonca faaliyetlere gerekli destek ve ilgi sağlanır.

           

            (2) İl milli eğitim müdürlükleri ile etkin bir koordinasyon sağlanabilmesi için; 

            a) Spor merkezlerine devam eden öğrencilerin okul takımlarında da görev almaları için çaba sarf etmek,

            b) Beden eğitimi öğretmenlerinin eğitici olarak il spor merkezlerinde görev almaları için gerekli çalışmalar yapmak,

            c) Spor tesislerinin yeterli olmaması halinde okulların tesislerinden yararlanmak.

 

Faaliyetlerle İlgili Rapor

MADDE 23-(1) İl spor merkezlerinin faaliyetleriyle ilgili ilk raporlar (Ek-2 örnek) il müdürlüklerince düzenlenerek 1-15 Haziran, son raporlar ise 1-15 Ekim (Ek-3 örnek) tarihleri arasında Daire Başkanlığına gönderilir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

MADDE 24-(1) İl ve ilçe müdürlüklerince il spor merkezlerinde;

 a)  Her türlü emniyet ve sağlık tedbirleri almak,

        b) İl  spor  merkezlerine  katılanların  serbest  zamanlarını  en  iyi   şekilde değerlendirebilmeleri için (doktor,  beslenme uzmanı, psikolog, trafik polisi vb.) uzmanlardan yararlanmak,

            c) Programların aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, aksayan programları çalışma raporlarına nedenleriyle birlikte yazmak,

            ç) Özel yeteneğe sahip başarılı sporculara takdirname,  teşekkür belgesi vb. ödüller vererek teşvik etmek,

            d) İl spor merkezlerinin faaliyetlerini velilerin de izlemeleri için teşvik edici çalışmalar yapmaktır.

           

           Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 25-(1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde gerektiğinde ilgili il müdürlüklerinin görüşleri de dikkate alınarak Daire Başkanlığının Genel Müdürlük Makamından alacağı onaya göre işlem yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırma

            MADDE 26-(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 17/9/2012 tarihli ve 2580 sayılı onayla yürürlükte olan İl Spor Merkezleri Yönergesi yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük

            MADDE 27-(1) Bu Yönerge, Genel Müdürlük Makamının onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

           

Yürütme

            MADDE 28-(1) Bu Yönerge’deki hükümleri Spor Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

EK-1

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Sporcu Tanıtma Formu

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No

 

Doğum Yeri Ve Tarihi

 

Baba Adı

 

Anne Adı

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl

 

Babasının Mesleği

 

Annesinin Mesleği

 

Ailenin Maddi Geliri

 

İl Spor Merkezleri Kayıt Tarihi

. . . . / . . . . / . . . .

İl Spor Merkezleri Kayıt Numarası

 

Cinsiyeti

 

Boyu

 

Kilosu

 

 

1-     Tahsil Durumu

( ) İlköğretim      ( ) Ortaöğretim ( ) Yükseköğretim      ( ) Okumuyor 

 

2-     Katılmak istediği spor dalı (ilgi sırasına göre)

a)                         . . . . . . . . . . . . . . . . .

b)                         . . . . . . . . . . . . . . . . .

c)                         . . . . . . . . . . . . . . . . .

d)                        . . . . . . . . . . . . . . . . .

e)                         . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3-     Daha önce il spor merkezlerine benzer bir yerde çalışma yaptınız mı?. Yaptıysanız nerede?

( ) Yapmadım                           ( ) Yaptım : . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4-     Ailenizde spor yapan var mı ?

( ) Yok                         ( ) Var        (Var ise spor dalı) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( ) Amatör sporcu      ( ) Profesyonel sporcu       ( ) Milli sporcu

 

5-     Herhangi bir spor dalında yarışmaya katıldınız mı?. Katıldıysanız başarınız nedir?

( ) Katılmadım            ( ) Katıldım             Dereceniz : . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

6-     Herhangi bir fiziksel veya benzeri engeliniz var mı ? (Varsa lütfen belirtiniz)

( ) Yok      ( ) Var   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7-     Niçin İl Spor Merkezlerine üye olmak istediniz?.

a)      Yetenekli sporcu olmak için

b)      Sağlıklı bir yapıya sahip olmak için

c)      Arkadaşlarımla beraber olmak için

d)     Ailem istediği için

e)      Zamanımı değerlendirmek için

f)       Diğer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8-     İl Spor Merkezleri ile ilgili düşünce ve istekleriniz nelerdir? Yazınız.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

9-     Çocuğumun sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir hali bulunmamaktadır. İl Spor Merkezlerine kayıt olmasını istiyor ve belirtilen şartları kabul ediyorum.

 

VELİNİN

Adı Soyadı  :

Adresi          :

Ev ve iş tfl.  :

Gsm             :

İmza            :

                                                                          

  

10- İl Spor Merkezine kaydının yapılması uygundur.

TASDİK

                                          ………………Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü                                                                                                     

 

 

 

EK-2

 

 

…….   YILINDA İL SPOR MERKEZLERİNDE AÇILACAK SPOR DALLARI

 

İLİN ADI           : ..............................

 

SIRA NO

SPOR DALI

İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE AÇILACAK İL SPOR MERKEZLERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDA DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE SPOR KULÜPLERİNİN AÇACAĞI İL SPOR MERKEZLERİ

1

ATICILIK VE AVCILIK

 

 

2

ATLETİZM

 

 

3

BADMİNTON

 

 

4

BASKETBOL

 

 

5

BEDENSEL ENGELLİLER

 

 

6

BEYZBOL, SOFTBOL, KORUMALI FUTBOL VE RAGBİ

 

 

7

BİLARDO

 

 

8

BİNİCİLİK

 

 

9

BİSİKLET

 

 

10

BOCCE, BOWLİNG, DART

11

BOKS

 

 

12

BRİÇ

 

 

13

BUZ HOKEYİ

 

 

14

BUZ PATENİ

15

CİMNASTİK

 

 

16

DAĞCILIK

 

 

17

DANS SPORLARI

18

DİJİTAL OYUNLAR

19

ESKRİM

 

 

20

FUTBOL

21

GELENEKSEL SPOR DALLARI

22

GELİŞMEKTE OLAN SPORLAR

23

GOLF

 

 

24

GÖRME ENGELLİLER

 

 

25

GÜREŞ

 

 

26

HALK OYUNLARI

 

 

27

HALTER

 

 

28

HAVA SPORLARI

29

HENTBOL

 

 

30

HERKES İÇİN SPOR

 

 

31

HOKEY

32

İŞİTME ENGELLİLER

33

İZCİLİK

 

 

34

JUDO

 

 

35

KANO

 

 

36

KARATE

 

 

37

KAYAK

 

 

38

KICKBOKS

39

KIZAK

40

KÜREK

 

 

41

MASA TENİSİ

 

 

42

MODERN PENTATLON

 

 

43

MOTOSİKLET

44

MUAY THAI

45

OKÇULUK

 

 

46

ORYANTİRİNG

47

OTOMOBİL SPORLARI

48

ÖZEL SPORCULAR

49

SATRANÇ

 

 

50

SUALTI SPORLARI

 

 

51

SUTOPU

52

TAEKWONDO

 

 

53

TENİS

 

 

54

TRİATLON

 

 

55

VOLEYBOL

 

 

56

VÜCUT GELİŞTİRME FITNESS VE BİLEK GÜREŞİ

 

 

57

WUSHU

58

YELKEN

 

 

59

YÜZME

 

 

 

60

DİĞER SPOR DALLARI

(Federasyon bünyesinde faaliyet gösteren, ancak belirtilmeyen spor dalları ayrıca yazılacak)


 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3

…....  YILI İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMASI

 

İLİN ADI           : ..............................

 

SPOR DALI

İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE AÇILAN İL SPOR MERKEZLERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDA DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE SPOR KULÜPLERİNİN AÇMIŞ OLDUĞU İL SPOR MERKEZLERİ

KATILAN ÇOCUK ve GENÇLERİN

SAYISI

EĞİTİCİ

SAYISI

KATILAN ÇOCUK

ve GENÇLERİN SAYISI

EĞİTİCİ

 SAYISI

KAMU KURUM VE KURULUŞU veya SPOR KULÜBÜNÜN ADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM