Sporcu Eğitim Merkezleri Şubesi

1-     Sporcu Eğitim Merkezleri ilgili iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek,

2-     Şube müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

3-     Şube müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

4-   Şube müdürlüğü görev ve yetki alanına giren konulara ait tahakkuk evraklarını imzalamak,

5-  Şube müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

6-  Şube müdürlüğünün görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, vb. mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

7-     Gerçekleştirme görevlisi olarak gerekli iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

8-    Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,