Destek Hizmetleri Şubesi

 

1-     Başkanlık personelinin özlük haklarına ilişkin hizmetleri diğer Şube Müdürlükleriyle koordineli şekilde takip ederek yürütmek,

2-      Başkanlığın gelen giden evrak kayıtlarını tutmak, dosyalamak, arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

3-       Başkanlık hizmet ve faaliyetlerinin aylık, üç aylık faaliyet raporlarını ve istatistiki bilgilerini derlemek ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

4-        Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerini koordine etmek,

5-        Birimlerin tahakkuk işlemlerini yapmak,

6-        Şube müdürlüğü görev ve yetki alanına giren konulara ait tahakkuk evraklarını imzalamak,

7-        Başkanlığın demirbaş ve malzemeleri ile ilgili iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek,

8-        Başkanlığın yıllık bütçesini hazırlamak,

9-     Spor eğitimi ile ilgili genel plan ve programı diğer Şube Müdürlükleriyle koordineli şekilde hazırlamak,

10-    Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi içerikli ve spora ilgiyi artırıcı kitap, CD, DVD, videobant ve benzeri yayınları satın almak, bastırmak, ilgili kişi ve kuruluşlara dağıtımını yapmak,

11-    Şube müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

12-    Şube müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

13- Şube müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

14-  Şube müdürlüğünün görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, vb. mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

15-    Gerçekleştirme görevlisi olarak gerekli iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

16-    Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,