Spor Koordinasyon Şubesi

1-        İl spor merkezleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

2-        Sporun gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla spor kulüplerine yönelik sevk ve idare seminerleri düzenlemek,

3-  Sportif başarının ve gelişmenin sağlanabilmesi için oluşturulacak bilim kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,

4-   Spor eğitimi hizmetlerinin yürütülmesinde spor federasyonları, üniversiteler ve sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerini yürütmek,

5-       Sportif yetenek taraması projesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

6-   2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek sporcuların tespiti, harçlıklarının belirlenmesi, iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanmasına dair yönetmelik kapsamında oluşturulan değerlendirme kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,

7-        Şube müdürlüğü görev ve yetki alanına giren konulara ait tahakkuk evraklarını imzalamak,

8-        Şube Müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

9-        Şube müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

10-    Şube müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

11-    Şube müdürlüğünün görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, vb. mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

12-    Gerçekleştirme görevlisi olarak gerekli iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

13-    Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,