Spor Elemanları Şubesi

A-    Spor Elemanları Eğitimi-1 Şube Müdürlüğü

1-        Federasyonlar, İl Müdürlükleri, sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, antrenör, spor masörü, spor kondisyoneri yetiştirmek üzere kurslar düzenlemek, kursları başarı ile bitirenlerin belgelerini hazırlamak,

2-        Dinamik Spor Bilgi Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3-        Yabancı antrenörlerin oturma izinleri hakkında görüş bildirmek,

4-        Sporla ilgili ulusal ve uluslararası projeleri yürütmek ve koordine etmek,

5-        Şube müdürlüğü görev ve yetki alanına giren konulara ait tahakkuk evraklarını imzalamak,

6-        Şube müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

7-        Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

8-        Şube müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

9-        Şube müdürlüğünün görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, vb. mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

10-     Gerçekleştirme görevlisi olarak gerekli iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

11-     Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,     

B-     Spor Elemanları Eğitimi-2 Şube Müdürlüğü

 

1-        Yurtiçi ve yurtdışından alınmış olan antrenör ve spor masörü belgelerinin denklik işlemlerini yapmak,

2-        Antrenör Eğitim Yönetmeliği, Spor Masörü Yönetmeliği ve Spor Kondisyonerliği yönergesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

3-        Spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması ile ilgili seminer, panel, konferans, sempozyum gibi spor eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

4-        Şube müdürlüğü görev ve yetki alanına giren konulara ait tahakkuk evraklarını imzalamak,

5-        Şube müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

6-        Şube müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

7-        Şube müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

8-        Şube müdürlüğünün görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, vb. mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

9-        Gerçekleştirme görevlisi olarak gerekli iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

10-    Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,