Şube Müdürlükleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

                                                                                           EK: GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI

A-     Spor Elemanları Eğitimi-1 Şube Müdürlüğü

1-        Federasyonlar, İl Müdürlükleri, sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, antrenör, spor masörü, spor kondisyoneri yetiştirmek üzere kurslar düzenlemek, kursları başarı ile bitirenlerin belgelerini hazırlamak,

2-        Dinamik Spor Bilgi Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3-        Yabancı antrenörlerin oturma izinleri hakkında görüş bildirmek,

4-        Sporla ilgili ulusal ve uluslararası projeleri yürütmek ve koordine etmek,

5-        Şube müdürlüğü görev ve yetki alanına giren konulara ait tahakkuk evraklarını imzalamak,

6-        Şube müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

7-        Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

8-        Şube müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

9-        Şube müdürlüğünün görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, vb. mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

10-     Gerçekleştirme görevlisi olarak gerekli iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

11-     Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,               

 

B-      Spor Elemanları Eğitimi-2 Şube Müdürlüğü

1-        Yurtiçi ve yurtdışından alınmış olan antrenör ve spor masörü belgelerinin denklik işlemlerini yapmak,

2-        Antrenör Eğitim Yönetmeliği, Spor Masörü Yönetmeliği ve Spor Kondisyonerliği yönergesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

3-        Spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması ile ilgili seminer, panel, konferans, sempozyum gibi spor eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

4-        Şube müdürlüğü görev ve yetki alanına giren konulara ait tahakkuk evraklarını imzalamak,

5-        Şube müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

6-        Şube müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

7-        Şube müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

8-        Şube müdürlüğünün görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, vb. mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

9-        Gerçekleştirme görevlisi olarak gerekli iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

10-     Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,

 

C-      Spor Koordinasyon Şube Müdürlüğü

1-        İl spor merkezleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

2-        Sporun gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla spor kulüplerine yönelik sevk ve idare seminerleri düzenlemek,

3-        Sportif başarının ve gelişmenin sağlanabilmesi için oluşturulacak bilim kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,

4-        Spor eğitimi hizmetlerinin yürütülmesinde spor federasyonları, üniversiteler ve sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerini yürütmek,

5-        Sportif yetenek taraması projesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

6-        2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek sporcuların tespiti, harçlıklarının belirlenmesi, iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanmasına dair yönetmelik kapsamında oluşturulan değerlendirme kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,

7-        Şube müdürlüğü görev ve yetki alanına giren konulara ait tahakkuk evraklarını imzalamak,

8-        Şube Müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

9-        Şube müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

10-     Şube müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

11-     Şube müdürlüğünün görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, vb. mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

12-     Gerçekleştirme görevlisi olarak gerekli iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

13-     Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,

 

D-     Sporcu Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü

1-        Sporcu Eğitim Merkezleri ilgili iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek,

2-        Şube müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

3-        Şube müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

4-        Şube müdürlüğü görev ve yetki alanına giren konulara ait tahakkuk evraklarını imzalamak,

5-        Şube müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

6-        Şube müdürlüğünün görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, vb. mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

7-        Gerçekleştirme görevlisi olarak gerekli iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

8-        Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,

 

E-      Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

1-        Başkanlık personelinin özlük haklarına ilişkin hizmetleri diğer Şube Müdürlükleriyle koordineli şekilde takip ederek yürütmek,

2-        Başkanlığın gelen giden evrak kayıtlarını tutmak, dosyalamak, arşivlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

3-        Başkanlık hizmet ve faaliyetlerinin aylık, üç aylık faaliyet raporlarını ve istatistiki bilgilerini derlemek ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

4-        Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerini koordine etmek,

5-        Birimlerin tahakkuk işlemlerini yapmak,

6-        Şube müdürlüğü görev ve yetki alanına giren konulara ait tahakkuk evraklarını imzalamak,

7-        Başkanlığın demirbaş ve malzemeleri ile ilgili iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek,

8-        Başkanlığın yıllık bütçesini hazırlamak,

9-        Spor eğitimi ile ilgili genel plan ve programı diğer Şube Müdürlükleriyle koordineli şekilde hazırlamak,

10-    Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi içerikli ve spora ilgiyi artırıcı kitap, CD, DVD, videobant ve benzeri yayınları satın almak, bastırmak, ilgili kişi ve kuruluşlara dağıtımını yapmak,

11-    Şube müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak,

12-    Şube müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda görüş bildirmek, soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına cevap vermek,

13-    Şube müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak, personelin görevini mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, personelin özlük haklarını ve mesaiye zamanında geliş gidişlerini takip etmek,

14-    Şube müdürlüğünün görevlerini ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, vb. mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, mevzuat değişikliklerini takip ederek gereğini yapmak, görev alanına giren konularda gerekli araştırmaları yaparak Daire Başkanını bilgilendirmek,

15-    Gerçekleştirme görevlisi olarak gerekli iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

16-    Daire Başkanının vereceği veya havale edeceği diğer görevleri zamanında yapmak,