GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

25 KASIM-6 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR İstanbul-Balıkesir-Bilecik-Bursa-Çanakkale-Edirne-Kırklareli-Kocaeli-Sakarya-Tekirdağ-Yalova illerinde ikamet eden kişiler başvuru yapabilecektir. Diğer illerden başvurular kabul edilmeyecektir.

14 KASIM 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

İstanbul Okçuluk Vakfı

Tarih

:

25 Kasım-06 Aralık 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

14-22 Kasım 2019 Saat14:00’e kadar

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

22 Kasım 2019 Saat 16:00 ‘da  https://sporegitim.sgm.gov.tr

                                                           ÖNEMLİ UYARI

Bölgesel olarak Marmara bölgesinde(İstanbul-Balıkesir-Bilecik-Bursa-Çanakkale-Edirne-Kırklareli-Kocaeli-Sakarya-Tekirdağ-Yalova)yer alan illerde ikamet eden kişiler başvuru yapabilecektir. Diğer illerden başvurular kabul edilmeyecektir.


GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Geleneksel Türk Okçuluk 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)     Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu-(Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      E-Devlet kapısı, Spor Bilgi Sisteminden alınan, QR kodlu doğrulanabilir Ceza Bilgi Formu belgesi. 

f)     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)   Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi ( QR Kodlu E-Devlet )

 

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)       İstanbul’da yapılacak olan Geleneksel Türk Okçuluk 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 25 Kasım 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında İstanbul Okçuluk Vakfı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)   İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)      Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Kerim AKİN ile kurumsal e-posta adresi üzerinden Ceyda.simsek@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)   Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak Ceyda.simsek@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21.maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

TÜRKİYE GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK FEDERASYON BAŞKANLIĞINCA İSTENEN             
                       ÖZEL ŞARTLARI

 


Başvuruların fazla olması halinde;

a. Bölgesel olarak Marmara bölgesinde (İstanbul-Balıkesir-Bilecik-Bursa-Çanakkale-Edirne-Kırklareli-Kocaeli-Sakarya-Tekirdağ-Yalova) yer alan illerde ikamet eden kişiler başvuru yapabilecektir. Diğer illerden başvurular kabul edilmeyecektir.

b.      Geleneksel Türk Okçuluğu branşında en az 5 yıldır ulusal müsabakalara katılıyor olmak öncelik sebebidir.

c.       5 yıl ve daha eski tarihli geleneksel okçuluk yarışmalarına katılmış olanlar öncelikle antrenörlük kursuna kabul edilecek, kontenjan dolmazsa,  önce 4 yıl daha sonra 3 yıl, daha sonra iki yıl ve daha geç tarihte geleneksel okçuluk yarışmalarına katılmış olanlar kıdem esasına göre listeye dâhil edileceklerdir.

d.  Bu hususun ispatı için ülkemizde düzenlenen en uzun süreli ve düzenli organizasyon olan Fetih Kupası yarışmaları katılım listesi kayıtları esas alınacaktır.

e. Bölgesel olarak Marmara bölgesinde (İstanbul-Balıkesir-Bilecik-Bursa-Çanakkale-Edirne-Kırklareli-Kocaeli-Sakarya-Tekirdağ-Yalova) yer alan kişilerin “yerleşim yeri (ikametgâhı) ve diğer adres belgesini E-Devletten alacaklardır.


İSTANBUL(MARMARA BÖLGESİ İKAMET EDENLERE YÖNELİK) GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ


S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

184*****932

ABDÜLMUTTALİP

SALMAN

2

125*****476

AHU

EKER

3

114*****772

ALİ

SIKDOKUR

4

445*****674

AYSEL

BABAGÜR

5

470*****080

BAHATTİN

BUKSU

6

371*****018

BETÜL

ECEVİT

7

372*****094

BEYZANUR

KONYALI

8

140*****098

BİRGÜL

BULCA

9

251*****502

DAVUT

ŞENGÜL

10

650*****768

DOĞUKAN

ÖZCAN

11

148*****198

EBRU

AHU

12

148*****480

EMRE BERK

AHU

13

513*****830

EMRULLAH

DUMAN

14

112*****268

ERGÜN

BİLGİN

15

638*****586

ESEN

BEŞİROĞLU

16

497*****836

ESMA

HANÇER

17

339*****736

FATİH ALTUĞ

İLHAN

18

463*****786

FATİH

YILDIZ

19

176*****156

FATMA

AYVACI

20

112*****072

FUNDA HARE

ARSLAN

21

337*****410

FURKAN

YAZICI

22

251*****166

GÖNÜL

TAHMAZ UYSAL

23

273*****624

HALİDE FİKRET

ÇAKMAK

24

105*****794

HALMİRZA

TUNA

25

640*****552

HASAN

BEŞİROĞLU

26

119*****328

İBRAHİM

BALABAN

27

179*****320

LOKMAN

GÖZÜTOK

28

183*****868

MEHMET

YILDIRIM

29

355*****216

MEHMET ZAFER

ERDOĞAN

30

602*****654

MELİKE

GÖZÜTOK

31

186*****278

MUHAMMED TAHA

KEKEÇOĞLU

32

419*****700

MUHARREM BARIŞ

ULUTAŞ

33

223*****344

MURAT

ATEŞ

34

619*****434

MUSA

ÇİMEN

35

234*****946

MUSTAFA

YILMAZ

36

497*****618

NECATİ

HANÇER

37

299*****702

ÖMER FARUK

DOĞAN

38

172*****772

RAİF

BAYTAR

39

171*****140

SAVAŞ

ATALAY

40

432*****622

SEFA

ÇELİKER

41

535*****292

SENA

HENDEM

42

249*****482

ŞERİFE

TEMEL

43

124*****690

TAHA

GÖK

44

338*****874

TANDOĞU

YAZICI

45

139*****702

TARIK

DEMİRGEN

46

624*****516

TUNCAY

EREN

47

419*****394

UFUK

USLU

48

326*****512

YUNUS EMRE

KÜPELİ
 

25 KASIM-06 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE YAPILACAK OLAN GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
25 Kasım 2019 Pazartesi  08.30.12.30 Kayıt, Evrak Kontrol  
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Sporda Öğretim Yöntemleri Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ASLAN
26 Kasım 2019  
 Salı
08.30.12.30 Genel Antrenman Bilgisi Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ASLAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Genel Antrenman Bilgisi Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ASLAN
27 Kasım 2019 Çarşamba 08.30.12.30 Beceri Öğrenimi Doç.Dr.Menşure AYDIN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Psikomotor Gelişimi  Doç.Dr.Menşure AYDIN
28 Kasım 2019  Perşembe 08.30-12.30 Spor Anatomisi Dr.Öğr.Üyesi Nalan SUNA
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Sporcu Sağlığı  Dr.Öğr.Üyesi Nalan SUNA
13.30-19.30 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Dr.Öğr.Üyesi Turgay TURAN
29 Kasım 2019 Cuma 08.30-12.30 Spor Fizyolojisi Doç.Dr.Hatice İlhan ODABAŞ
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Yetenek Seçimi ve İlkeleri   Doç.Dr.Hatice İlhan ODABAŞ
15.30-17.30 Sporda Yönetim ve Organizasyon   Öğr.Gör. Kıvanç EGE AKA
30 Kasım 2019 Cumartesi 08.30-12.30 Sporcu Beslenmesi   Prof.Dr.Aysel PEHLİVAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Psikolojisi Öğr.Gör. Kadir AKBULUT
01 Aralık 2019 Pazar 08.30-10.30 Genel Antrenman Bilgisi Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ASLAN
10.30-12.30 Psikomotor Gelişimi  Doç.Dr.Menşure AYDIN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik      Mustafa Adnan MEHEL
02 Aralık 2019 Pazartesi 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik       Mustafa Adnan MEHEL
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik      Naşit GÜNDOĞAN
03 Aralık 2019
 Salı
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik       Nagihan TUNÇ
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Oyun Kuralları     Ali Şenol KÖSEOĞLU
04 Aralık 2019 Çarşamba 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik       Cüneyt ÖZTAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik    Mustafa Adnan MEHEL
05 Aralık 2019    Perşembe 08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi        Mustafa Adnan MEHEL
12.30-13.30 Öğle Arası  
17.30-19.30 Özel Antrenman Bilgisi       
06 Aralık 2019 Cuma 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik       Mustafa Adnan MEHEL
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Spor Dalı Teknik Taktik   
15.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik    Batuhan KANBİR

 

Kursun Yapılacağı Adres:

Okçuluk Vakfı

Keçecipiri Mah. Fatih Sultan Minberi Sok No:1

                            34568     Beyoğlu/İSTANBUL