KORFBOL 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSUKURS İPTAL EDİLMİŞTİR

18-29 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA KOCAELİ İLİNDE KORFBOL 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

12 KASIM 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KORFBOL 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

18-29 Kasım 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

07-15 Kasım 2019 Saat:14.00

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

15 Kasım 2019 Saat: 16.00  https://sporegitim.sgm.gov.tr

BAŞVURU AZLIĞI NEDENİYLE KURS İPTAL EDİLMİŞTİR.GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Korfbol 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz, millilik belgesinin ibrazı),

b)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a.      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b.    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c.   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d.    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek HKasım Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hKasım tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e.     E-Devlet kapısı, Spor Bilgi Sisteminden alınan, QR kodlu doğrulanabilir Ceza Bilgi Formu belgesi. 

f.     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)    Kocaeli’nde yapılacak olan Korfbol 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 18 Kasım 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)     Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Özenç UĞUR ile kurumsal e-posta adresi üzerinden ozenc.ugur@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak ozenc.ugur@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.
18-29 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA KOCAELİ İLİNDE YAPILACAK OLAN KORFBOL I. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI
TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
18 Kasım 2019    Pazartesi 08.30.12.30 Kayıt, Evrak Kontrol  
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Psikolojisi Doç. Dr. Elif KARAGÜN
19 Kasım 2019   
Salı
08.30.12.30 Beceri Öğrenimi Doç. Dr. Betül BAYAZIT
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Psikomotor Gelişimi Doç. Dr. Betül BAYAZIT
20 Kasım 2019 Çarşamba 08.30.12.30 Sporcu Beslenmesi Öğr.Gör.Dr. Mine GÜL
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Fizyolojisi Doç. Dr. Mutlu ÇUĞ
21 Kasım 2019 Perşembe 08.30-12.30 Sporcu Sağlığı Öğr. Gör. Özlem TÖRE
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30   Sporda Yönetim ve Organizasyon   Doç. Dr. Levent ATALI
15.30-17.30 Yetenek Seçimi ve İlkeleri   Doç. Dr. Levent ATALI
17.30-19.30 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Doç. Dr. Levent ATALI
22 Kasım 2019      Cuma 08.30-12.30 Spor Anatomisi Öğr.Gör.Murat SON
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Sporda Öğretim Yöntemleri Öğr.Gör.Dr. Yeşim KÖRMÜKÇÜ
23 Kasım 2019 Cumartesi 08.30.12.30 Genel Antrenman Bilgisi Öğr.Gör.Dr. Gülşah SEKBAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Genel Antrenman Bilgisi Öğr.Gör.Dr. Gülşah SEKBAN
24 Kasım 2019 
Pazar
08.30-12.30     
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Oyun Kuralları Uğurtan AKBULUT
25 Kasım 2019 Pazartesi 08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi        Yüksel ABDİKOĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Özel Antrenman Bilgisi        "
26 Kasım 2019
 Salı
08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik       Yüksel ABDİKOĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik     
27 Kasım 2019 Çarşamba 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik      
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik   
28 Kasım 2019 Perşembe 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik      
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik   
29 Kasım 2019  Cuma 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik      
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik