GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

07-18 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA BURSA İLİNDE GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

31 EKİM 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

07-18 Kasım 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

31 Ekim-05 Kasım 2019  Saat: 15.30

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

05 Kasım 2019  saat:17.00 https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUY URULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.


NOT:
Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)     Bursa’da yapılacak olan GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 07 Kasım  2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde yapılacaktır.

b)    Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)     Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Seda AKSU ile kurumsal e-posta adresi üzerinden seda.aksu@gsb.gov.tr  iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak seda.aksu@gsb.gov.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21.maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

KURS BAŞVURUSU FAZLA OLMASI DURUMUNDA FEDERASYON ÖZEL ŞARTLARI


Açılacak antrenör yetiştirme kurslarında başvuruların fazla olması halinde;

 • Geleneksel Türk Okçuluğu branşında en az 5 yıldır ulusal müsabakalara katılıyor olmak öncelik sebebidir.
 • 5 yıl ve daha eski tarihli geleneksel okçuluk yarışmalarına katılmış olanlar öncelikle antrenörlük kursuna kabul edilecek, kontenjan dolmazsa,  önce 4 yıl daha sonra 3 yıl, daha sonra iki yıl, ve daha geç tarihte geleneksel okçuluk yarışmalarına katılmış olanlar kıdem esasına göre listeye dâhil edileceklerdir.
 • Bu hususun ispatı için ülkemizde düzenlenen en uzun süreli ve düzenli organizasyon olan Fetih Kupası yarışmaları katılım listesi kayıtları esas alınacaktır.


BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

531*****092

ABDULKERİM YUSUF

DİRİCAN

2

609*****418

ADEM

ALİŞAN

3

469*****852

AHMET

KAMA

4

565*****404

AHMET

TEMEL

5

165*****640

AHMET ZİYA

ÇELİK

6

380*****342

ATAKAN

YİĞİT

7

412*****856

AYŞEGÜL

DEMİRBAĞ

8

266*****246

BANU

KAYIŞ

9

203*****124

BETÜL

CANER

10

227*****244

BURHAN

AKDAŞ

11

665*****746

BÜLENT

ÖZER

12

509*****104

CAFER YUNUS

ÖZKURT

13

117*****304

CANER

CANBAZ

14

574*****722

CEMAL

ONAN

15

100*****818

ENES

AYDIN

16

272*****806

ERKAN

TERYAKİOĞLU

17

606*****944

EROL

GÜRBÜZ

18

137*****936

ERTAN

TAŞKIN

19

345*****542

ESRA

SOY

20

241*****066

FETHİ

YÖNDEMLİ

21

255*****668

FURKAN

DOĞRU

22

115*****914

GÖKHAN

AKDAĞ

23

193*****580

GÖKHAN

CENGİZ

24

751*****458

GÜLCE

KANDEMİR

25

258*****342

HALİL

KOZANOĞLU

26

592*****560

HALİL

KURU

27

610*****018

HANİFİ

TUNA

28

485*****264

HASAN

BAYRAKTAR

29

680*****718

HÜSEYİN

ŞENGÜL

30

155*****902

İBRAHİM CAN

REİS

31

220*****092

İSMAİL

KÖKÇÜLER

32

265*****550

KADRİYE

DEVECİ

33

615*****520

KENAN

AKPUNAR

34

555*****890

MEHMET RESUL

AYDIN

35

491*****126

MEVLÜT

SEVENER

36

150*****250

MUHAMMET

AKÇAY

37

142*****192

MURAT

ERTON

38

140*****326

MURAT

KAPLAN

39

429*****570

MUZAFFER

ATEŞ

40

169*****944

NAŞİT

GÜNDOĞAN

41

221*****624

NURDAGÜL

KELLECİ

42

460*****504

OSMAN

SADIÇ

43

186*****428

ÖZKAN

BEYAZ

44

414*****494

PERVİN

TÜRECİ

45

256*****456

REŞAT

ÖNCÜL

46

180*****044

SEÇİL

SARI

47

238*****608

SELÇUK

ÇEÇEN

48

352*****128

SELİM

ERDUĞAN

49

283*****046

SENA

HİRA

50

318*****304

SERHAT

ŞENKUYUMCU

51

520*****000

SERKAN

ÖZEN

52

536*****532

SÜLEYMAN AKİF

ÜNLÜ

53

345*****036

TUĞRUL BURAK

YAZGI

54

126*****508

ÜNAL

KURT

55

148*****076

YAKUB

YILMAZ

56

370*****930

ZÜMRÜT

TERCAN

07-18 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA BURSA İLİNDE YAPILACAK OLAN GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU EĞİTİM PROGRAMITARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
07 Kasım 2019 Perşembe 08.30-12.30 Kayıt, Evrak Kontrol  
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Fizyolojisi Doç.Dr.Şerife VATANSEVER
08 Kasım 2019 Cuma   08.30.12.30 Genel Antrenman Bilgisi Dr.Öğrt.Üyesi Tonguç VARDAR
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Genel Antrenman Bilgisi Dr.Öğrt.Üyesi Tonguç VARDAR
09 Kasım 2019 Cumartesi 08.30-12.30 Sporda Öğretim Yöntemleri Prof.Dr.Cemali ÇANKAYA
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Yetenek Seçimi ve İlkeleri Prof.Dr.Ramiz ARABACI
     15.30-17.30 Sporda Yönetim ve Organizasyon Prof.Dr.Cemali ÇANKAYA
10 Kasım 2019 Pazar 08.30.12.30 Spor Psikolojisi Öğr.Gör.Dr.Recep GÖRGÜLÜ
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Sporcu Beslenmesi Prof.Dr.Nimet HAŞIL KORKMAZ
11 Kasım 2019 Pazartesi 08.30-12.30 Psikomotor Gelişimi Doç.Dr. Şenay ŞAHİN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Psikomotor Gelişimi Doç.Dr. Şenay ŞAHİN
15.30-17.30 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Prof.Dr.Ramiz ARABACI
12 Kasıım 2019 Salı 08.30-12.30 Spor Anatomisi Prof.Dr.Ramiz ARABACI
12.30-13.30 Öğle Arası  
  13.30-17.30 Sporcu Sağlığı Doç.Dr.Şerife VATANSEVER
13 Kasım 2019 Çarşamba 08.30-12.30 Beceri Öğrenimi Öğrt. Gör.Okan GÜLTEKİN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Oyun Kuralları Ali Şenol KÖSEOĞLU
14 Kasım 2019 Perşembe 08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi M.Adnan MEHEL
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Özel Antrenman Bilgisi M.Adnan MEHEL
15 Kasım 2019 Cuma 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik Hasan KOÇ 
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik Nagehan TUNÇ
16 Kasım 2019 Cumartesi 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik Hüseyin KOÇ 
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik M.Adnan MEHEL
17 Kasım 2019 Pazar 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik M.Adnan MEHEL
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik M.Adnan MEHEL
18 Kasım 2019 Pazartesi 08.30-12.30 Spor Dalı Teknik Taktik M.Adnan MEHEL
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Spor Dalı Teknik Taktik M.Adnan MEHEL