PLAK ATIŞLARI SİLAHLAR 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

28 EKİM-12 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA MANİSA İLİNDE PLAK ATIŞLARI 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

8 EKİM 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

PLAK ATIŞLARI 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

28 Ekim-12 Kasım 2019

Katılım ücreti

:

170 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

09-24 Ekim 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

25 Ekim 2019    https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Plak Atışları 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz, milli belgesinin ibrazı),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)     Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)    E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      E-Devlet kapısı, Spor Bilgi Sisteminden alınan, QR kodlu doğrulanabilir Ceza Bilgi Formu belgesi..    

g)      E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

h)    1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin önlü-arkalı tasdikli sureti
j)    1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair antetli ve tasdikli (Mühür, Kaşe ve İmza) belge.

 

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

    Manisa’da yapılacak olan Plak Atışları 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 28 Ekim 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğün'de yapılacaktır.

       Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

     İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

       Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Rahime TÜMER ile kurumsal rahime.tumer@gsb.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

      Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak rahime.tumer@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDAELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.


MANİSA PLAK ATIŞLARI 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

371*****966

ARDA BATUHAN

ARSLAN

2

206*****686

CANER

UÇAK

3

262*****712

FATİH

ERUYSAL

4

161*****312

HİKMET

GÜRBÜZ

5

527*****856

İSMAİL

KARADAĞ

6

487*****986

MEHMET

PALABIYIK

7

619*****868

MURAT

ERBAY

8

371*****428

SÜLEYMAN

BAŞTÜRK

9

350*****728

VOLKAN

TOPÇU

10

106*****042

ZİYA HAKAN

ERKENCİ
28 EKİM-12 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA MANİSA İLİNDE YAPILACAK OLAN PLAK ATIŞLARI 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURS PROGRAMI 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

28 Ekim 2019               Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

 

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi                      

Prof.Dr.Metin V.SAYIN

29 Ekim 2019               Salı

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Serdar TOK

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Serdar TOK

16.00-18.00

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ASMA

30 Ekim 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi               

Prof.Dr.Metin V.SAYIN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Psikomotor Gelişimi

Prof.Dr.Metin V.SAYIN

17.30-19.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep ONAĞ

31 Ekim 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi                       

Dr.Öğr.Üyesi Nurten DİNÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi                       

Dr.Öğr.Üyesi Nurten DİNÇ

01 Kasım 2019 Cuma

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi                   

Dr.Öğr.Üyesi Nurten DİNÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri   

Arş.Gör.Diyar KAYA

02 Kasım 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Anatomisi     

Dr.Öğr.Üyesi Muammer ALTUN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Spor Anatomisi     

Dr.Öğr.Üyesi Muammer ALTUN

03 Kasım 2019 Pazar

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı                         

Dr.Öğr.Üyesi Sinan SEYHAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Sosyolojisi 

Dr.Öğr.Üyesi Nevzat MUTLUTÜRK

04 Kasım 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Arş.Gör.Çağatay ŞAHAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Arş.Gör.Çağatay ŞAHAN

05 Kasım 2019                  Salı

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi         

Arş.Gör.Çağatay ŞAHAN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme

Mert NALBANT

06 Kasım 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Mert NALBANT

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

Mert NALBANT

07 Kasım 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Mert NALBANT-Birbey ALPAY

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

"

08 Kasım 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

"

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

"

09 Kasım 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Mert NALBANT-Birbey ALPAY

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

"

10 Kasım 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

"

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

"

11 Kasım 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

"

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

"

12 Kasım 2019                  Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

"

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Spor Dalı Teknik Taktik

"