KARATE 5.KADEME TEKNİR DİREKTÖR EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

07-22 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ADIYAMAN İLİNDE KARATE 5.KADEME TEKNİK DİREKTÖR EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

27 EYLÜL 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KARATE 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

07-22 Ekim 2019

Katılım ücreti

:

245 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

18 Eylül-04 Ekim 2019 Saat:15:00

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

04 Ekim 2019 Saat:16:00  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Karate 5. Kademe Teknik Direktör Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz, milli belgesinin ibrazı),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Antrenör Eğitim Yönetmeliği 17. Madde/d Bendi gereğince V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, ilgili spor branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden  oluşacak kurs bitirme projelerini  programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.

 

İSTENEN BELGELER

 • 2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)
 • E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 •  Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı
 • E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.
 • Kurs Bitirme Projesi (Tez en az 4000 kelimeden oluşacaktır.)
 • 4.Kademe antrenör belgesine sahip olmak,
 • 4.Kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelemiş olmak. (Belge tarihinden itibaren)
 • Sporla ilgili en az 5 seminer görmüş olduğuna dair belge.
 • 5. Dan Diplomasına sahip olmak.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)      Adıyaman’da yapılacak olan Karate 5.Kademe Teknik Direktör Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 07 Ekim 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılacaktır.

b)     Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)     Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Halit İNAN ile kurumsal e-posta adresi üzerinden halit.inan@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak halit.inan@gsb.gov.tr. e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bütünleme formu için tıklayınız.

MUAFİYET   

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 5. Kademe Teknik Direktör Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.ADIYAMAN KARATE 5.KADEME TEKNİK DİREKTÖR YETİŞTİRME KURSU

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

116*****458

ADNAN

ÇELEN

2

434*****056

DERYA

DESTEGÜL

3

444*****062

ELİF

İNCE

4

430*****972

ERDOĞAN

ARSLAN

5

385*****958

HASAN

SÜRER

6

140*****126

İSMAİL

GÜNAY

7

312*****696

MEHMET

TUNÇ

8

109*****248

MUSA

TEPE

9

169*****516

NACİ

ÖZSOY

10

417*****850

ÜNAL

POLAT

11

335*****178

ABDULKADİR

AKKURT 07-22 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ADIYAMAN’DA YAPILACAK OLAN KARATE 5.KADEME TEKNİK DİREKTÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

07 Ekim 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Açılış ve Kayıt

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Dr.Öğr.Üyesi Hande İNAN

 08 Ekim 2019

         Salı     

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Ümit YETİŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Ümit YETİŞ

 09 Ekim 2019

     Çarşamba 

08.30-12.30

Özel Kondisyon Antrenmanı ve Metodları

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KOÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Kondisyon Antrenmanı ve Metodları

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KOÇ

10 Ekim 2019 Perşembe

08.30-12.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri 

Dr.Öğr.Üyesi Fatih MURATHAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri 

Dr.Öğr.Üyesi Fatih MURATHAN

11 Ekim 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Pazarlaması

Doç.Dr.Kürşat Yusuf AYTAÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Pazarlaması

Doç.Dr.Kürşat Yusuf AYTAÇ

12 Ekim 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Beslenme Kaynakları Ergojenik Yardım

Dr.Öğr.Üyesi Aykut DÜNDAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Beslenme Kaynakları Ergojenik Yardım

Dr.Öğr.Üyesi Aykut DÜNDAR

13 Ekim 2019 Pazar

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Özel Antrenman Bilgisi

14 Ekim 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Cumali SARIDOĞAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Özel Antrenman Bilgisi

15 Ekim 2019 Salı

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Antrenörlük Uygulamasında Yeni Arayış ve Gelişmeler

Kasım DEMİR

16 Ekim 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Antrenörlük Uygulamasında Yeni Arayış ve Gelişmeler  

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Üst Düzey Teknik Antrenman

Kasım DEMİR

17 Ekim 2019 Perşembe

08.30-12.30

Üst Düzey Teknik Antrenman

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Üst Düzey Teknik Antrenman

18 Ekim 2019 Cuma

08.30-12.30

Üst Düzey Teknik Antrenman

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Üst Düzey Teknik Antrenman


 19 Ekim 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Üst Düzey Taktik Antrenman

Cemil ÇAKIR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Üst Düzey Taktik Antrenman

20 Ekim 2019

Pazar

08.30-12.30

Üst Düzey Taktik Antrenman

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Üst Düzey Taktik Antrenman

21 Ekim 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Üst Düzey Taktik Antrenman

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Üst Düzey Taktik Antrenman

22 Ekim 2019 Salı

08.30-12.30

Üst Düzey Taktik Antrenman

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Üst Düzey Taktik Antrenman