KARATE 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

30 EYLÜL-15 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ÇANAKKALE İLİNDE KARATE 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

9 EYLÜL 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KARATE 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

30 Eylül-15 Ekim 2019

Katılım ücreti

:

210 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

09-26 Eylül 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

27 Eylül 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Karate 3. Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)    E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)     Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)  2. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak. (2.kademe antrenör belgesi (Aslı veya Tasdikli sureti)-Belge tarihinden itibaren 2 yıllık süreyi doldurmuş olmak.)

h)   2 yıl Antrenörlük yaptığını belgelemek. (Kulüp, Federasyon, SGM, İl Müdürlüğünden alınacak antetli vetasdikli (Mühür, Kaşe ve İmza) belge.

 

i)        Sporla ilgili en az iki seminere katılmak.(Seminer Belgeleri Tasdikli)

j)       3. Dan Diplomasına sahip olmak.


NOT:
Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1.Çanakkale‘de yapılacak olan Karate 3.Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 30 Eylül 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılacaktır.

2. Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.  İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.
  4. Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Gamze ÖZ ile kurumsal e-posta adresi üzerinden gamze.oz@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  5.   Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak gamze.oz@gsb.gov.tr. e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bütünleme formu için tıklayınız.

MUAFİYET   

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 3. Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

ÇANAKKALE KARATE 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

561*****914

AHMET

BİRİNCİ

2

254*****996

AHMET

ENGİN

3

256*****574

AHMET

KÜÇÜK

4

220*****508

AHMET

ÖNEL

5

117*****748

AHMET

ÖZÜDOĞRU

6

319*****916

ALGÜN

ERDEM

7

103*****742

ALİ

AYGÜN

8

201*****624

ALPER CEMİL

YİĞİTOĞLU

9

176*****064

ASIF

DUMAN

10

266*****818

ATAULLAH

DENİZ

11

202*****658

AYHAN

DEMİR

12

334*****958

BERHAT

ERBASAN

13

339*****542

BİLAL

GÜLTEKİN

14

494*****794

BİRCAN

YILDIRIM

15

465*****208

BÜLENT

BOZOĞLU

16

317*****494

CAVİDAN

SALİHOĞLU

17

268*****606

ÇİLEM

GENÇTÜRK ÇATAL

18

361*****792

DAVUT

KAPLAN

19

151*****914

DENİZ

ÇEÇEN

20

216*****288

FATMA

AKTEPE

21

167*****972

GÖNÜL

GÖKMEN

22

203*****344

GÜRSEL

DEMİR

23

312*****118

HALİL İBRAHİM

YÜKSEKTEPE

24

291*****384

HALİT DİNÇER

GÜNGÖR

25

456*****298

HIDIR

YILDIZ

26

293*****748

HÜSEYİN

YILDIZ

27

270*****562

MAHMUT

GÜMÜŞSAY

28

233*****258

MEHMET

KOÇAK

29

237*****462

MEHMET

ŞAHİN

30

226*****066

METİN

BALKAYA

31

154*****782

MUHAMMED FAHRİ

SARAÇ

32

371*****462

MUHARREM

AKMAN

33

344*****806

MUHSİN

ARAS

34

140*****402

MURAT

ALTUNTAŞ

35

374*****974

MURAT

SEFA

36

401*****228

MUSTAFA

DOLAP

37

456*****558

ÖMER

DURAN

38

237*****754

SİBEL

ŞAHİN

39

175*****652

SÜLEYMAN

ORHAN

40

280*****766

SÜLEYMAN

YILDIRIM

41

611*****908

ŞEYHMUS

BAYBARA

42

626*****048

TURGAY

OKUMUŞ

43

284*****662

TÜRKASLAN

TOKER

44

243*****534

YILMAZ

TAŞKIN

45

113*****796

YÜKSEL

AYDOĞAN

46

326*****592

ZEYNEP

ŞAHİN


  30 EYLÜL-15 EKİM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ÇANAKKALE’DE YAPILACAK OLAN KARATE 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR  YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

30 Eylül 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Sosyolojisi

Doç.Dr.Necati CERRAHOĞLU

01 Ekim 2019 Salı

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Doç.Dr.Güney ESKİCİ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Fizyolojisi

Dr.Öğr Üyesi Gökmen ÖZEN

02 Ekim 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

03 Ekim 2019                Perşembe

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

04 Ekim 2019                     Cuma

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.İlhan ADİLOĞULLARI

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.İlhan ADİLOĞULLARI

05 Ekim 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Sporda Genel Tek.-Tak. Öğretim İlkeleri

Dr.Öğr Üyesi Gökmen ÖZEN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç.Dr.Necati CERRAHOĞLU

06 Ekim 2019 Pazar

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi

Dr.Öğr Üyesi Özdemir ATAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Biyomekanik

Doç.Dr.Özkan BAVLI

07 Ekim 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Anatomisi

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Ö. YURDAKUL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Spor Anatomisi

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Ö. YURDAKUL

16.00-18.00

Sporcu Sağlığı

Öğr.Gör.Hasan ABANOZ

08 Ekim 2019

Salı

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Soner YETGİN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Özel Antrenman Bilgisi

09 Ekim 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Soner YETGİN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Teknik – Taktik

Kasım DEMİR-Erol ÇEVİK

10 Ekim 2019 Perşembe

08.30-12.30

Teknik – Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Teknik – Taktik

11 Ekim 2019 Cuma

08.30-12.30

Teknik – Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Teknik – Taktik

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

12 Ekim 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Teknik – Taktik

Kasım DEMİR-Erol ÇEVİK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Teknik – Taktik

13 Ekim 2019 Pazar

08.30-12.30

Teknik – Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Teknik – Taktik

14 Ekim 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Teknik – Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Teknik – Taktik

15 Ekim 2019

Salı

08.30-12.30

Teknik – Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Teknik – Taktik