GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

13-24 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

29 AĞUSTOS 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

13-24 Eylül 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

28 Ağustos-10 Eylül 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

11 Eylül 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUY URULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Geleneksel Türk Okçuluk 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)      En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu-(Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.


NOT:
Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)      İstanbul’da yapılacak olan Geleneksel Türk Okçuluk 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 13 Eylül 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında İstanbul Okçuluk Vakfı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)    Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)   Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Adil KAMBEROĞLU ile kurumsal e-posta adresi üzerinden adil.kamberoglu@gsb.gov.tr. iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak adil.kamberoglu@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21.maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

İSTANBUL GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU
 KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

180*****154

ABDULLAH

TATAR

2

645*****566

ADEM

SEZEN

3

484*****650

AHMET BELTAN

YÜCEL

4

605*****800

AHMET

ÇAKMAK

5

253*****406

AHMET

KORKMAZ

6

436*****306

ALİ KEMAL

BİRİNCİ

7

720*****014

ATİLLA ÜNAL

AKKOCA

8

135*****706

AYTEKİN

ATAŞ

9

239*****590

BATUHAN

KANBİR

10

445*****876

CEVAT

GÖNEN

11

235*****724

CEYHUN

DESTİRE

12

435*****948

ENVER

SAĞLAM

13

150*****650

EREN

ATAHAN

14

442*****252

EREN

GÜNVER

15

308*****938

ERSİN

EKER

16

535*****766

FATİH

ERBAŞ

17

120*****032

GÖZDE

TALANAY

18

358*****540

HATİCE

ŞEN

19

254*****918

HÜSEYİN

ÇALIŞKAN

20

616*****726

HÜSEYİN

TOKSÖZ

21

301*****418

İSHAK

SÖNMEZOĞLU

22

142*****138

İSMAİL

ÖKTEM

23

162*****402

KÜBRA

YALÇIN

24

214*****010

MEHMET KEMAL

BALTACI

25

308*****746

MERVE

DOĞAN

26

656*****212

MİRAÇ

MAKUL

27

262*****304

MURAT

HEREM

28

161*****170

MUSTAFA TALHA

KOÇ

29

642*****674

ORHAN

PARLAĞI

30

502*****574

ÖMER CİHAT

BAY

31

377*****496

ÖMER

ÇAĞLAYAN

32

593*****024

ÖZLEM

UÇAN

33

466*****030

RABİA

YEREBAKAN

34

142*****592

RAHİME KEVSER

ATASOY

35

418*****988

RECEP

BATMAN

36

467*****086

RIDVAN

UZUNTAŞ

37

183*****826

RIZA

KAPLAN

38

374*****522

SALİM

SÖYLER

39

443*****106

SEDAT

AKPINAR

40

269*****888

SERAP

TÜRKMEN

41

162*****798

SERDAR

YALÇIN

42

388*****928

SEYİT

ÖZŞAHAN

43

373*****204

ŞEVKET

BENLİOĞLU

44

493*****702

TÜLAY

TEMEL

45

100*****766

UMUT

ER

46

332*****660

VENHAR

BATMAN

47

501*****248

YAKUP

DİNÇ

48

312*****238

YUSUF

DÜZGÜN

49

440*****188

ZEKAYİ

KILIÇ

50

269*****150

ZİŞAN

TÜRKMEN


13-24 EYLÜL 2019
TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE YAPILACAK OLAN GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

13 Eylül 2019 Cuma

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ASLAN

14 Eylül 2019 Cumartesi 

08.30.12.30

Spor Psikolojisi

Öğr.Gör. Kadir AKBULUT

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Doç.Dr.İlhan ODABAŞ

15.30-17.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Dr.Öğr.Üyesi Turgay TURAN

15 Eylül 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Doç.Dr.İlhan ODABAŞ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Prof.Dr.Aysel PEHLİVAN

16 Eylül 2019 Pazartesi

08.30.12.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Menşure AYDIN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Menşure AYDIN

15.30-17.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Öğr.Gör. Kıvanç EGEAKA

17 Eylül 2019         Salı

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr.Öğretim Üyesi Mustafa ASLAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Dr.Öğretim Üyesi Mustafa ASLAN

18 Eylül 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

Dr.Öğr.Üyesi Nalan SUNA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Dr.Öğr.Üyesi Nalan SUNA

19 Eylül 2019 Perşembe

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi

Doç.Dr.Menşure AYDIN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Şenol KÖSEOĞLU

20 Eylül 2019 Cuma 

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

M.Adnan MEHEL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel A Cntrenman Bilgisi

M.Adnan MEHEL

21 Eylül 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

M.Adnan MEHEL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Fatih YILDIZ

22 Eylül 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Fatma AYVACI

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Cüneyt ÖZTAN

23 Eylül 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

M.Adnan MEHEL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

M.Adnan MEHEL

24 Eylül 2019            Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

M.Adnan MEHEL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

M.Adnan MEHEL