KISA KULVAR SÜRAT PATENİ (SHORT TRACK) 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

8-19 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA ERZURUM İLİNDE KISA KULVAR SÜRAT PATENİ (Short Track) 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

25 HAZİRAN 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KISA KULVAR SÜRAT PATENİ (SHORT TRACK) 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

08-19 Temmuz 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

25 Haziran-04 Temmuz 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

05 Temmuz 2019 https://sporegitim.sgm.gov.tr  

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track)  1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)     Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)      E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)      Erzurum’da yapılacak olan Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track)  1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 08 Temmuz 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)      Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)     Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Zafer DİKENCİK ile kurumsal e-posta adresi üzerinden zafer.dikencik@gsb.gov.tr. iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak zafer.dikencik@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

ERZURUM BUZ PATENİ SÜRAT PATENİ / KISA KULVAR 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ


S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

160*****626

BURCU

KORUCU

2

208*****116

ÇAĞATAY

SEVEN

3

243*****808

ENGİN

AYDIN

4

132*****126

FATİH

AYDEM

5

144*****792

FATİH

ÖZDEN

6

235*****922

FATMANUR

PARLAK

7

277*****840

HAZAR

KARAGÖL

8

247*****064

KADİFE

KAHRİMAN

9

338*****406

MUHAMMET

KARADENİZ

10

368*****874

NESLİHAN

ÖZDOĞAN

11

356*****760

ÖMER FARUK

SAYLAR

12

369*****486

SEMA

ÇİRTİ

13

259*****046

TUNAY

ŞİMŞEK

14

308*****050

UMUT FURKAN

KOLCU

08-19 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA ERZURUM İLİNDE YAPILACAK OLAN KISA KULVAR SÜRAT PATENİ (Short Track) I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAM
I


 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

08 Temmuz 2019   Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi 

Dr. Öğr. Üyesi Haluk SİVRİKAYA

09 Temmuz 2019    Salı

08.30.12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr. Necip Fazıl KİSHALI

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

‘‘

10 Temmuz 2019   Çarşamba

08.30.12.30

Spor Psikolojisi

Öğr.Gör.NazımSARAÇOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Beceri Öğrenimi

Doç. Dr. Ahmet ŞİRİNKAN

11 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi 

Doç.Dr. Ozan SEVER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi 

‘‘

16.00-18.00

Yetenek Seçimi ve İlkeleri 

Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur ER

12 Temmuz 2019 Cuma

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç. Dr Emre BELLİ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme 

Doç. Dr Ahmet ŞİRİNKAN

16.00-18.00

Sporda Yönetim ve Organizasyon 

Doç. Dr Emre BELLİ

13 Temmuz 2019   Cumartesi

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur ER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi 

Doç.Dr. Ozan SEVER

14 Temmuz 2019    Pazar

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı 

Doç.Dr. Ozan SEVER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Anna LUKANOVA

15 Temmuz 2019   Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi      

Anna LUKANOVA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi      

‘‘

16 Temmuz 2019   Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

Anna LUKANOVA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik    

17 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik  

18 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik  

19 Temmuz 2019    Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik     

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik