HAVA MODELCİLİĞİ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

01-12 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN İLİNDE HAVA MODELCİLİĞİ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

17 HAZİRAN 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HAVA MODELCİLİĞİ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

01-12 Temmuz 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

15-27 Haziran 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

28 Haziran 2019 https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Hava Modelciliği 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankasına yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)     En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)   Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

a)    Samsun’da yapılacak olan Hava Modelciliği 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 01-12 Temmuz 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)      İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)     Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Duygu Zeynep URAL ile kurumsal e-posta adresi üzerinden zeynep.ural@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)      Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak zeynep.ural@gsm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

SAMSUN HAVA SPORLARI-HAVA MODELCİLİĞİ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

283*****118

AHMET ZİYA

KAHRAMAN

2

192*****732

ALPER

ERGENEKON

3

508*****876

BİLAL

SESLİ

4

617*****124

BURHAN

APAYDIN

5

431*****030

CİHAN

ALSOY

6

172*****086

EMRULLAH

GÖKTAŞ

7

479*****884

ERTUĞRUL

ÇAMLIBEL

8

587*****150

MEHMET AKİF

TOPÇUOĞLU

9

531*****932

MEHMET RAFET

ÖZALP

10

441*****198

MEHMET

SERTKAYA

11

511*****664

MUHAMMET NEZİH

MUTAL

12

328*****896

MÜNİR NURETTİN

KARAGÜZEL

13

109*****178

NİHAT KEMAL

ALBAYRAK

14

457*****106

NURCAN

BEŞER

15

476*****788

OĞUZHAN

KOCA

16

480*****242

ÖZCAN

ÇAKIR

17

360*****970

SALİM

DEMİRCİOĞLU

18

135*****550

TEOMAN

ÖZBELLİ

19

164*****826

UYGAR

GÖK

20

128*****442

ZAFER

TAŞUK
01-12
TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN İLİNDE YAPILACAK OLAN HAVA MODELCİLİĞİ
I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

01 Temmuz 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Prof.Dr.Osman İMAMOĞLU

02 Temmuz 2019

Salı

08.30.12.30

Sporcu Beslenmesi

Prof.Dr.Soner ÇANKAYA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Dr.Öğr.Üyesi Levent BAYRAM

03 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30.10.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Prof.Dr.Soner ÇANKAYA

10.30-12.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Prof.Dr.M.Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Psikolojisi

Prof.Dr.M.Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

04 Temmuz 2019 Perşembe

08.30.12.30

Spor Fizyolojisi

Doç.Dr.Tülin ATAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Doç.Dr.Musa ÇON

05 Temmuz 2019 Cuma

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.S.Ahmet AĞAOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.S.Ahmet AĞAOĞLU

06 Temmuz 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Murat ELİÖZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Murat ELİÖZ

15.30-17.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Doç.Dr.Özgür BOSTANCI

07 Temmuz 2019 Pazar

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi

Dr.Öğr.Üyesi Yener AKSOY

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

Kanat KARAMÜRSEL

08 Temmuz 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Kanat KARAMÜRSEL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Rafet ÖZALP

09 Temmuz 2019

Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Rafet ÖZALP

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

10 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

11 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12 Temmuz 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik