DANS SPORLARI 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSLARI KATILIMCI LİSTESİ

01-07 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA İLİNDE SPORTİF SOSYAL DANSLAR(SALSA),ARJANTİN TANGO,SERBEST STİL VE DANS SPORU(LATİN&STANDART) 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

10 HAZİRAN 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

SPORTİF SOSYAL DANSLAR (SALSA), SERBEST STİL, ARJANTİN TANGO VE DANS SPORU (LATİN&STANDART)   2.KADEME ANT.YET.EĞT. KURSLARI 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

01-16 Temmuz 2019

Katılım ücreti

:

265 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

10 -26 Haziran 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

27 Haziran 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Sportif Sosyal Danslar (Salsa), Serbest Stil, Arjantin Tango ve Dans Sporu (Latin & Standart) 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursları açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı   

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)      1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin önlü-arkalı tasdikli sureti

h)     1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair antetli ve tasdikli (Mühür, Kaşe ve İmza) belge.


NOT:
Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1- Antalya‘da yapılacak olan Sportif Sosyal Danslar (Salsa), Serbest Stil, Arjantin Tango ve Dans Sporu (Latin&Standart) 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 01 Temmuz 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-  Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-    İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Münir Nurettin YAĞIRLI ile kurumsal munir.yagirli@sgm.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-      Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak munir.yagirli@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.


ANTALYA DANS SPORLARI
SALSA  2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

595*****472

ALİ

BUYUKLU

2

229*****152

ALİ

ÇAKAL

3

497*****322

BURCU

NERGİS

4

669*****076

CEM

GÜRÜL

5

579*****750

EMİNE MUKADDES

SAMSUN

6

549*****550

ERDİK

ŞADILLIOĞLU

7

509*****360

ESİN

ÇAY

8

130*****330

GÖRKMEN

ERCAN

9

257*****904

HÜSEYİN

EFE

10

409*****508

İBRAHİM GÖRKEM

ÇİTİM

11

539*****106

İSRAFİL ONUR

AYHAN

12

390*****344

KUTAY

DİNÇER

13

448*****642

MEHMET BUĞRA

ÖNCÜL

14

267*****796

MUHAMMED MÜCAHİT

DALKIRAN

15

290*****126

MÜMTAZ HAKAN

YAZAN

16

123*****754

NACİ

UĞUR

17

356*****278

ŞAHİN

YILDIRIM

18

172*****030

TAHİR

BEYTÜZÜN

19

102*****658

TANER

OĞAN

20

306*****158

UMUT

BAŞIBÜYÜK
   ANTALYA DANS SPORLARI 
SERBEST STİL  2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ


S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

180*****894

ECE AYTEN

ÇALIŞKAN

2

202*****862

EMİN

CEYLAN

3

194*****550

MEHMET

KOLAK

4

278*****670

NEMİDE MARAL

KARAKOÇLUOĞLU

5

597*****596

OLESYA

DENİZ

6

192*****762

SELEN

ERMİŞ GÜZEL

7

180*****298

SİDAR

ÖZALKAK

8

114*****986

ŞAHİKA

ŞENOL

9

367*****774

YALÇIN

UYAR

 ANTALYA DANS SPORLARI
ARJANTİN TANGO  2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ


S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

112*****216

AHMET

GEZEN

2

240*****882

ALPER

AMAN

3

129*****356

ALPER

MAŞALI

4

134*****322

BUKET

DENİZ

5

247*****306

BURCU

ALTIPARMAK

6

333*****212

CAN

ÖZKAYNAK

7

270*****556

ENES

GÖRGEÇ

8

474*****176

GALİP

ŞENSOY

9

215*****238

GÜLŞEN

NALBANTOĞLU

10

199*****764

İBRAHİM

SEÇİLMİŞ

11

161*****906

KEMAL

IŞIK  01-16 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA İLİNDE YAPILACAK OLAN SPORTİF SOSYAL DANSLAR (Salsa), ARJANTİN TANGO, SERBEST STİL ve DANS SPORU (Latin&Standart) 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARI TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ORTAK DERSLERİ

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

01 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt ve Açılış 

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Anatomisi 

Prof.Dr.Fatih KILINÇ

02 Temmuz 2019             Salı

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Fatih KILINÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

03 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-10.30

Genel Antrenman Bilgisi 

Prof.Dr.Fatih KILINÇ

10.30-12.30

Spor Anatomisi

Prof.Dr.Fatih KILINÇ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Genel Antrenman Bilgisi

Prof.Dr.Alpay GÜVENÇ

04 Temmuz 2019 Perşembe

      08.30-10.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç.Dr. Selma CİVAR YAVUZ

10.30-12.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Dr.Haluk ÇEREZ

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Sosyolojisi

Doç.Dr.Cenk TEMEL

05 Temmuz 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Bahri GÜRPINAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Bahri GÜRPINAR

06 Temmuz 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi Bülent TURNA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi Bülent TURNA

07 Temmuz 2019 Pazar

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi

Doç.Dr.Alparslan ERMAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Öğr.Gör.Nihat AYÇEMAN

08 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Tolga ESEN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporcu Beslenmesi 

Dr.Öğr.Üyesi Neşe TOKTAŞ

09 Temmuz 2019              Salı

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Mustafa ALTINKÖK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Mustafa ALTINKÖK


SPORTİF SOSYAL DANSLAR (Salsa) ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

10 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Fatih Haktan COŞKUN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

11 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-13.30

Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme

Emre ÇAY

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Emre ÇAY-                                           Fatih Haktan COŞKUN

12 Temmuz 2019 Cuma

08.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

13 Temmuz 2019 Cumartesi

08.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

14 Temmuz 2019 Pazar

08.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

15 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

16 Temmuz 2019              Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Dalı Teknik Taktik


ARJANTİN TANGO ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

10 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Berkil Kübra BADEM

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

11 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-13.30

Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme

Ilgın TETİKCAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Ilgın TETİKCAN-                  Berkil Kübra BADEM

12 Temmuz 2019 Cuma

08.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

13 Temmuz 2019 Cumartesi

08.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

14 Temmuz 2019 Pazar

08.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

15 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

16 Temmuz 2019              Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Dalı Teknik Taktik

DANS
SPORU
(Latin&Standart) ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

10 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Hakan TAŞDEMİR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

11 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-13.30

Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme

Viktor SINEVYCH

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Hakan TAŞDEMİR-                      Viktor SINEVYCH

12 Temmuz 2019 Cuma

08.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

13 Temmuz 2019 Cumartesi

08.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

14 Temmuz 2019 Pazar

08.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

15 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

16 Temmuz 2019              Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Dalı Teknik Taktik

              

   

SERBEST STİL ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

10 Temmuz 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Tayfun TEZEL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

11 Temmuz 20

19 Perşembe

08.30-13.30

Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme

Tayfun TEZEL

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Tayfun TEZEL

12 Temmuz 2019 Cuma

08.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

13 Temmuz 2019 Cumartesi

08.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

14 Temmuz 2019 Pazar

08.30-13.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

15 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-18.30

Spor Dalı Teknik Taktik

16 Temmuz 2019              Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Dalı Teknik Taktik