GÜREŞ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

17 HAZİRAN-02 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE GÜREŞ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

1 HAZİRAN 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

GÜREŞ 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

 

Kursun yapılacağı yer

:

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

17 Haziran-02 Temmuz 2019

Katılım ücreti

:

145 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

31 Mayıs-14 Haziran 2019 Saat 14:00 kadar

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

14 Haziran 2019 Saat 16:00 https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Güreş 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)   En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)   7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

a)    2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)  E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)  Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)   Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı için tıklayınız.    

f)    E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)   1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin önlü-arkalı tasdikli sureti

h)   1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair antetli ve tasdikli (Mühür, Kaşe ve İmza) belge.

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1-  Ankara’da yapılacak olan Güreş 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 17 Haziran 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-   Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-    İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4-    Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Kubilay CENGİZ ile kurumsal kubilay.CENGIZ@sgm.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-    Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak kubilay.CENGIZ@sgm.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

17 HAZİRAN-02 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA YAPILACAK OLAN GÜREŞ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ

S.No TC No Ad Soyad
1 109*****528 ALİ SARIKAYA
2 149*****404 ARİF YILMAZ
3 230*****278 ASIF EYLENCE
4 248*****158 BİLAL ERSÖZ
5 396*****788 EMRAH TUNA
6 536*****212 FATİH ALTIN
7 144*****588 İBRAHİM YILDIZ
8 646*****686 İSMAİL KOÇASLAN
9 253*****962 İSMAİL YILDIRIM
10 252*****630 MEHMETMAMİ EPSOYLU
11 225*****932 MELİK KARASU
12 524*****986 MUSTAFA TAY
13 342*****478 ÖMER ÇALIŞIR
14 167*****762 SEFA POLAT
15 282*****976 SEFA SAKA
16 250*****892 SÜLEYMAN KARADENİZ
17 116*****974 YASİN HAS17 HAZİRAN-02 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA YAPILACAK OLAN GÜREŞ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

17 Haziran 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri   

Doç. Dr. Hakan SUNAY

17.30-19.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr. Hakan SUNAY

18 Haziran 2019 Salı

08.30-12.30

Psikomotor Gelişimi               

Doç.Dr. Sürhat MÜNİROĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Psikomotor Gelişimi               

Doç.Dr. Sürhat MÜNİROĞLU

19 Haziran 2019

Çarşamba

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi   

Öğr. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Psikolojisi                                    

Öğr. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU

20 Haziran 2019 Perşembe

08.30-12.30

Sporcu Beslenmesi

Doç. Dr. Fırat AKÇA

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Sporcu Sağlığı

Öğr. Gör. Raci KARAYİĞİT

21 Haziran 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Anatomisi                       

Öğr. Gör. Dr. Özkan GÜLER

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Spor Anatomisi                       

Öğr. Gör. Dr. Özkan GÜLER

15.30-19.30

Spor Sosyolojisi

Öğr. Gör. Dr. Seçkin DOĞANER

22 Haziran 2019

Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

23 Haziran 2019

Pazar

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Doç. Dr. Cengiz AKALAN

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon 

Doç. Dr. Velittin BALCI

24 Haziran 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi                            

Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Spor Fizyolojisi                            

Öğr. Gör. Hakan KARABIYIK

25 Haziran 2019 Salı

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Muhammed BODUR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

26 Haziran 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme

Temel YAŞAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-15.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Muhammed BODUR-Temel YAŞAR

27 Haziran 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

28 Haziran 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik


17 HAZİRAN-02 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA YAPILACAK OLAN GÜREŞ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

29 Haziran 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Muhammed BODUR-Temel YAŞAR

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

30 Haziran 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

01 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

02 Temmuz 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik