GÜREŞ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ

06-21 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA KÜTAHYA İLİNDE GÜREŞ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU AÇILACAKTIR

29 NİSAN 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Genel Müdürlüğü

Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

GÜREŞ 2. KADEME ANTRENÖR
 YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

06-21 Mayıs 2019

Katılım ücreti

:

145 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

25 Nisan-03 Mayıs 2019 14:00 kadar

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

03 Mayıs 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr   16.00’da

 

 

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

 

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Güreş 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

a)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)     Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)     17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

İSTENEN BELGELER

 

a)    2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)     E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)     Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- Örnek yazı için tıklayınız.    

f)     E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)    1.Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin önlü-arkalı tasdikli sureti

h)    1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair antetli ve tasdikli (Mühür, Kaşe ve İmza) belge.

 

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

 

 

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

 

1-    Kütahya‘da yapılacak olan Güreş 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 06-21 Mayıs 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

2-    Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3-    İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir. 

4-    Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Meral ŞAHİN CANDAN ile kurumsal meral.sahin@gsb.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-    Daha önce 2. kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak meral.sahin@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 MUAFİYET

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

  

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

a.     Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,

b.     A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,

c.     Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,

d.     Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,

e.     Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,

f.      Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,

g.     C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,

h.     Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,

i.      Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,

j.      Spor lisesi mezunu olanlar,
k.Diğer lise mezunu olanlar.

NOT:Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı için yatırılması gereken kurs ücreti sistemde yaşanan aksaklıklardan dolayı 06.05.2019 Pazartesi günü Ziraat Bankasına aynı referans numarası ile ödemelerin yapılması gerekmektedir. 


GÜREŞ 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ


S.No

TC No

Ad

Soyad

1

597*****428

ABDULLAH

KAÇMAZOĞLU

2

112*****802

ABDURRAHMAN

TEKGÖZ

3

674*****156

ADEM

ALKAN

4

187*****598

AHMET

YILDIZ

5

201*****086

ALİCAN

KIYICIOĞLU

6

118*****464

AYHAN

SUCU

7

246*****950

BAYRAM

TUNCEL

8

271*****856

BEKİR CAN

ÖZTURGUT

9

262*****520

BİLAL

ÖZDEMİR

10

248*****158

BİLAL

ERSÖZ

11

202*****302

BURAK

ÇAMUR

12

121*****534

CANER

DEMİRTAŞ

13

398*****226

ÇAĞRI

AKKAYA

14

543*****186

ENES FIRAT

BAYRAK

15

304*****738

ENGİN

BOZKURT

16

112*****364

ERHAN

HINISLIOĞLU

17

401*****166

ERSİN

ÇAĞLAR

18

403*****386

FATİH

DEVECİ

19

411*****262

FİKRİYE

GÖK

20

120*****360

GÖKHAN

YILMAZ

21

365*****440

GURBET

YALÇIN

22

389*****658

HAKAN

KARAYEL

23

245*****844

HALİL

RODOPLU

24

231*****392

HASAN

SARITAŞ

25

677*****118

HASAN

BİRCAN

26

600*****392

HİDAYET

GÜNEŞ

27

199*****192

HİDAYET

AVCI

28

125*****346

İBRAHİM

İNCELER

29

387*****686

İSMAİL

AVCI

30

261*****128

KADER

YILDIZ

31

332*****502

KADİR

KARAMAN

32

526*****246

MEHMET

TAŞDEMİR

33

237*****304

MEHMET

ÇUHADAR

34

285*****016

MEHMET VOLKAN

ASAN

35

401*****824

MUHAMMED ENES

KÖSEMUSUL

36

529*****964

MUHAMMET

GÖKÇE

37

524*****210

MURAT

SARIKAYA

38

495*****268

MURAT

DONBAY

39

235*****964

MUSTAFA SAİT

TURKAYA

40

215*****044

MUSTAFA TALHA

KILIÇ

41

335*****850

MUTLU

ASLAN

42

426*****828

MÜSLÜM

ALIŞ

43

193*****998

NECİP

YAVUZ

44

126*****596

OSMAN

ARSLAN

45

254*****584

ÖKKEŞ

AKDENİZ

46

416*****118

ÖMER

DURGUN

47

458*****200

RAMAZAN

ÜNGÖR

48

202*****704

REMZİ

ALACA

49

171*****254

SAMET

SOBACI

50

567*****514

SERHAT

BAŞ

51

478*****848

SERKAN

ÇAVUŞOĞLU

52

510*****192

SEZAİ

ARSLAN

53

539*****294

SİNAN

HASRET

54

290*****056

SİNAN

SIRMA

55

250*****892

SÜLEYMAN

KARADENİZ

56

476*****286

ŞENOL

ÇALIK

57

494*****582

ŞÜKRÜ

KARAPINAR

58

231*****712

TARIK

ASLANKILIÇ

59

332*****346

UĞURCAN

AKSU

60

148*****976

UMUT

KAYA

61

166*****894

VELİ

YANTIR

62

553*****838

YAVUZ SELİM

ÇOBAN

63

305*****498

YUNUS

ARUZ

64

225*****470

YUSUF

KAFLI

65

345*****458

ZEKİ

ASLANTİN06-21 MAYIS 2019
TARİHLERİ ARASINDA KÜTAHYA YAPILACAK OLAN GÜREŞ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

06 Mayıs 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

 

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Spor Anatomisi                       

Dr.Öğr.Üyesi Halit HARMANCI

07 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Psiko-Motor Gelişimi               

Dr.Öğr.Üyesi Sinan AKIN

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Psiko-Motor Gelişimi               

Dr.Öğr.Üyesi Sinan AKIN

08 Mayıs 2019

Çarşamba

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı                         

Dr.Öğr.Üyesi Pınar DEMİREL

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Doç.Dr.Alparslan ÜNVEREN

09 Mayıs 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi                            

Doç.Dr.Adnan ERSOY

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Fizyolojisi                            

Doç.Dr.Adnan ERSOY

10 Mayıs 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Sosyolojisi

Prof.Dr.Mehmet ACET

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri   

Doç.Dr.Çetin ÖZDİLEK

17.30-19.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Dr.Öğr.Üyesi Halit HARMANCI

11 Mayıs 2019

Cumartesi

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan YÜKSEL

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan YÜKSEL

 

12 Mayıs 2019

Pazar

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi        

Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan YÜKSEL

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon 

Doç.Dr.Halil BİŞGİN

13 Mayıs 2019

Pazartesi

08.30-12.30

Beceri Öğrenimi   

Doç.Dr.M.Barış KARAVELİOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Spor Psikolojisi                                     

Prof.Dr.Mehmet ACET

14 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

Adnan ERSOY

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

Adnan ERSOY

15 Mayıs 2019 Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme

Adnan ERSOY

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-15.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Temel YAŞAR-Günay KÖSEOĞLU

16 Mayıs 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

17 Mayıs 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

06-21 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA KÜTAHYA YAPILACAK OLAN GÜREŞ 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

18 Mayıs 2019 Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Temel YAŞAR-Günay KÖSEOĞLU

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

19 Mayıs 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

20 Mayıs 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

21 Mayıs 2019 Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

12.30-13.30

Öğle Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik